การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ตามระเบียบ 248 (Decree 248) คืออะไร?

What is the registration for producers of imported food under Decree 248?

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ตามระเบียบ 248 (Decree 248) คืออะไร?

สำนักงานศุลกากรจีน (GACC) ได้มีการออกประกาศระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ หรือ ระเบียบ 248 โดยกำหนดให้ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และสถานที่เก็บสินค้าที่ผลิตอาหาร ส่งออกมายังจีน (ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหาร และผลิตภัณฑ์ประเภท Food related products อาทิ ภาชนะบรรจุอาหาร สารซักฟอก/สารฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต) จะต้องมีการขึ้นทะเบียน ผู้ผลิตก่อน จึงจะสามารถส่งออกไปจีนได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา โดยระเบียบดังกล่าวนำมาแทนที่กฎระเบียบ Decree 145 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหาร ในต่างประเทศของสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศจีน ที่เดิมระบุเฉพาะสินค้าเสี่ยงสูง บางรายการ (เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม สินค้าประมง และรังนก) ต้องขึ้นทะเบียนดังกล่าว

ทำความรู้จักกับ “Decree 248” กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าอาหารจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทย จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ “Decree 248” หรือระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศอย่างถ่องแท้ เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญที่กำหนดกรอบและหลักเกณฑ์ในการควบคุมการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคนไทย

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ตามระเบียบ 248 (Decree 248) คืออะไร?

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ตามระเบียบ 248 (Decree 248) คืออะไร?

หน้าที่หลักของ Decree 248

 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้า
 • ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนำเข้า
 • กำกับดูแลตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่แหล่งผลิต กระบวนการผลิต และการนำเข้า
 • คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคคนไทย

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ Decree 248

 • ครอบคลุมการนำเข้าอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด แปรรูป หรือกระป๋อง
 • วัตถุเจือปนอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร ส่วนผสมของอาหาร
 • ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
 • อาหารเสริม เครื่องดื่ม น้ำมันพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับอาหาร

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจะได้รับ

 1. คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารนำเข้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 2. สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและควบคุมคุณภาพอาหารนำเข้าได้อย่างใกล้ชิด
 3. ส่งเสริมให้เกิดการค้าระหว่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีระบบการกำกับดูแล
 4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าอาหารนำเข้ามีความปลอดภัย

การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าตามระเบียบ Decree 248 เป็นกลไกสำคัญในการรักษามาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารนำเข้า รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

Share this post