ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

ถ้าต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เราจะต้องมีใบเบิกทางอย่าง work permit หรือใบอนุญาตทำงาน ซึ่งใบนี้นั้นจะออกให้กับต่างด้าวหรือคนต่างประเทศที่ประสงค์เข้ามาทำงาน เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้างในสถานประกอบการในไทย นอกจากนั้นชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภทธุรกิจ หรือ Non-Immigrant Visa ”B” ควบคู่ไปกับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อการทำงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย เรามาดูกันสิว่าต้องมีคุณบัติใดบ้างและเอกสารใดบ้างที่เราควรเตรียมให้พร้อมเพื่อง่ายและสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการยื่นขอใบอนุญาติ

 

คุณสมบัติของต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (Non-Immigrant) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( TOURIST/TRANSIT ) ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

 

 

เอกสารสำคัญสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน 

 1. แบบรับคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์โพลาลอยด์)
 2. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง 
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่นำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติตามข้อ 3 ในข้างต้น (ไม่เกิน 6 เดือน)
 7. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 8. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
 9. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ 

 

 เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

 1. สถานที่ประกอบการเอกชน
  1.1 สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นใบสำเนาอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย
  1.2 สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ที่ระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ.09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
  1.3 “กรณีนายจ้างเป็นคนต่างชาติ” ให้แนบสำเนาใบอนุญาติของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาติทำงานต้องให้ Notary Public และสถานฑูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคนหนึ่งลงนามแทน
  1.4 กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องอนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาติอนุญาติประกอบกิจการ, ใบอนุญาตจากองค์กรอาหารและยา, ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
  1.5 สำเนาหลักฐานการจ่างเงินประกันสังคม และสำเนาแสดงรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ งบการเงิน (ปีล่าสุด) ภ.พ.30

 

 1. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน
  2.1 สำเนาแต่งตั้งครู หรือผู้สอนปฏิบิติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อของคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา
  2.2 ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน
  2.3 สำเนาใบอนุญาติให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตใหห้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการ, ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาหลักฐานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจของมหาวิทยาลัย
  2.4 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และเอกสารประกอบการเป็นครู (ถ้ามี)

 

 1. หน่วยงานราชการ
  3.1 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสากิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษา(กรณีครูโรงเรียนรัฐ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่งและระยะเวลา
  3.2 กรณีครูในโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

 

 1. มลูนิธิ หรือสมาคม
  หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ, สมาคม, วัตถุประสงค์, พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

 

 1. กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
  5.1 หนังสือรับรองจากสำนักงานกับการพัฒนาท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
  5.2 สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

 

หมายเหตุ  

 1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย ที่มีการรับ รองความถูกต้อง
 2. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้ 
  • เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อหรือประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ 
  • เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ

 

กว่าจะยื่นขอใบอนุญาตทำงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ยากไปซะทีเดียว ถ้าเอกสารครบ ก็ง่ายและรวดเร็ว แต่ถ้ามายื่นขอใบอนุญาตกับเราก็จะง่าย และสะดวกสบายไปอีก ครบ จบ ในที่เดียวไปเลย สนใจติดต่อ 

 

อ้างอิง http://www2.huso.tsu.ac.th/huso_ird/06_Visa%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0WorkPermit/04%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/00_1%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%20%E0%B8%95%E0%B8%97.1.pdf?fbclid=IwAR3Tuc1jh1HsMdPbw891iXp4uNbSAplYKOteSEZcJ0H_JkBzA7OeHI8p6KQ

Share this post