รวมคําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คํา

รวมคำศัพท์โลจิสติกส์ 1000 คำ

รวมคําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คํา

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบ และทรัพยากรอื่นๆ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง โดยให้บริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า โลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกประเภท เช่น การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ซึ่งเป็นการทำให้สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด

คําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คำ

คำศัพท์ที่ทรงพลังในด้านโลจิสติกส์! ในบทความนี้เราจะสำรวจและรวบรวมคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดในโลกของการจัดการโลจิสติกส์ 1000 คำ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ในวงการธุรกิจและโลกอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา มาติดตามและค้นพบคำศัพท์ที่น่าสนใจด้วยกัน! เหมาะอย่างมาก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจบริการด้านโลจิสติกส์

Noคำศัพท์ความหมาย
1Actual Weightน้ำหนักจริงของสินค้า
2Airfreightการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3Airlineสายการบิน
4Amendmentsการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเอกสารสำคัญ เช่น B/L, AWB
5Air Way Bill (AWB)ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
6Bill of Lading (B/L)ใบตราส่งสินค้าทางเรือ

7Bunker Adjustment Factor (BAF)ค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว
8Bonded Warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน ยกเว้นการเก็บอากร
9Booking Confirmationเอกสารยืนยันการจองระวาง
10Break Bulkเรือสำหรับบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
11Bulkเรือสำหรับบรรทุกสินค้าแบบเทกอง
12Currency Adjustment Factor (CAF)ค่าความผันผวนของสกุลเงิน
13Cargo Insuranceการประกันภัยสินค้าขนส่ง
14Carrier ↔ Liner/Airlineสายเรือ / สายการบิน
15CFS ↔ Container Freight Stationค่าธรรมเนียมการโหลดสินค้า
16CIC ↔ Container Imbalance Chargeค่าธรรมเนียมความผันผวนของตู้คอนเทนเนอร์
17Co-Loaderตัวแทนโหลดสินค้า
18COA ↔ Certificate of Analysisใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ ซึ่งจะระบุ Product Name, Batch Number & Lot No., Manufacturing Date, Expiration Date
19Consignee ↔ Importerผู้นำเข้าสินค้า
20Consolidatorการขนส่งแบบรวมตู้สินค้า
21Container Shipsเรือขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์
22Container Sizeขนาดของตู้คอนเทนเนอร์
23Container Typeประเภทตู้คอนเทนเนอร์
24Cubic Meter ↔ CBM.หน่วยวัด ลูกบาศก์เมตร ใช้ในการขนส่งสินค้า
25Customs Brokerตัวแทนผ่านพิธีการศุลกากร
26Customs Clearanceการดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร
27D/O ↔ Delivery Orderเอกสารปล่อยสินค้าขาเข้า
28Demurrage Chargeค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้ค้างอยู่ในท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่มาเคลียร์ตู้ออกไป)
29Detention Chargeค่าเสียเวลา ที่ต้องชำระให้เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ กรณี ตู้อยู่นอกท่าเรือเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่นำตู้มาคืน)
30Dimensionขนาดบรรจุภัณฑ์ กว้าง x ยาว x สูง
31Door to Doorการขนส่งสินค้าแบบเหมาจ่าย
32EBS ↔ Emergency Bunker Surchargeค่าน้ำมันปรับเพิ่ม ทางเรือ
33ETA ↔ Estimate Time Arrivalวันที่เรือ/เครื่องบินถึงปลายทาง
34ETD ↔ Estimate Time Departureวันที่เรือ/เครื่องบินออกจากต้นทาง
35FAC ↔ Facilities Chargeค่าอำนวยความสะดวก ในท่าเรือ
36FAF ↔ Fuel Adjustment Factorค่าชดเชยภาระ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัว
37FAK ↔ Freight All Kindค่าระวางสำหรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท (สินค้าทั่วไป)
38FCL ↔ Full container loadการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้
39FDA ↔ Food & Drug administrationสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
40Feeder ↔ Feeder Vesselเรือลำเลียงตู้ นิยมเรียกว่า “เรือลูก”
41FEU ↔ Forty foot Equivalant Unitตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
42Free timeระยะเวลาปลอดค่าใช้จ่าย การพักสินค้าในท่าเรือ/ท่าอากาศยาน
43Freight Collectค่าระวางชำระที่ปลายทาง
44Freight Forwarderผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
45Freight Prepaidค่าระวางชำระที่ต้นทาง
46Fumigationการรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อกำจัดศัตรูพืช
47Gross Weight ↔ G.W.น้ำหนักของสินค้า รวมบรรจุภัณฑ์
48HS Code (Harmonized System Code)ระบบตัวเลขสากล 6 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จำแนกแยกประเภทสินค้าในโลกของเราให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย World Customs Organization (องค์การศุลกากรโลก)
49IceBreaker Shipsเรือตัดน้ำแข็ง
50Incotermsข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ
51Invoice ↔ Commercial Invoiceเอกสารแสดงรายการสินค้า และราคา
52ISF ↔ Importer Security Filing (10+2)ชื่อที่ใช้เรียก วิธีการ submit ข้อมูลก่อนการส่งออกสินค้าทางเรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ที่เราเรียกกันว่า ISF 10+2 ซึ่งจะต้องทำการส่งข้อมูลให้กับ U.S. Customs and Border Protection (CBP) ก่อนตู้สินค้าจะขึ้นเรือไปยังสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า 24 ชม. (โดย 10 รายการเป็นข้อมูลจาก Importer และอีก 2 รายการ จาก Carrier)
53L/C ↔ Letter of Creditการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศที่มีธนาคารเป็นตัวกลาง
54LCL ↔ Less than container loadการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้
55Linerสายเรือ
56Local Chargeค่าธรรมเนียมภาวระหน้าท่า เช่น THC, CFS
57Lowbase (Lowbed) – Lowboy Trailerรถพ่วงพื้นต่ำที่ใช้ขนส่งยานพาหนะหนัก
58LSS ↔ Low Sulphur Surchargeค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ จากมาตรการบังคับให้เรือทุกลำต้องใช้เชื้อเพลิงที่ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.5% จากเดิมที่กำหนดไว้ระดับ 3.5% เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยประกาศใช้จากทางองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(International Maritime Organization : IMO)
59Manifestบัญชีรายการสินค้า-ผู้โดยสาร ซึ่งบรรทุกมากับเรือหรือเครื่องบิน ที่สำแดงต่อทางศุลกากร
60MSDS ↔ Material Safety Data Sheetเอกสารที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสารเคมี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย สำหรับ “ข้อมูลการขนส่ง” จะอยู่ในหัวข้อที่ 14 ซึ่งจะแสดง Class, UN number, Flash point และ ระดับของ Pakaging เป็นต้น
61Net Weight ↔ N.W.น้ำหนักของสินค้า ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
62On Board Dateวันเรือออกจากท่าเรือต้นทาง
63Packingการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก
64Packing Listเอกสารแสดงรายการบรรจุภัณฑ์
65Partial Shipmentการแบ่งส่งหรือการทยอยส่งสินค้า
66PCS ↔ Port Congestion Surchargeค่าภาระความหนาแน่ของท่าเรือ
67Penalty chargeค่าปรับ
68Port of Discharge ↔ PODท่าเรือปลายทาง
69Port of Loading ↔ POLท่าเรือต้นทาง
70Reverse Logistics ↔ โลจิสติกส์ย้อนกลับกระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน สินค้าเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือ สินค้าหมดอายุใช้งาน
71Ro-Ro ↔ Roll-on Roll-offเรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่มีล้อ
72Sailing Scheduleกำหนดการเดินเรือ
73Sea Freightการขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางทะเล
74Seal ↔ Container Sealซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์
75SeaPortท่าเรือเดินทะเล/เมืองท่า
76Sea Waybill ↔ SWBใบตราส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งใช้ปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้
77SI ↔ Shipping Instruiction หรือ Shipping Particularเอกสารจองเรือ ซึ่งจัดทำโดยผู้ส่งออก เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ส่งให้สายเรือใช้จัดทำใบตราส่งสินค้า (ฺB/L) ต่อไป
78STS ↔ Status Chargeค่าเปลี่ยนสถานะ เรียกเก็บสำหรับการนำเข้าแบบ LCL?
79Shipper ↔ Exporterผู้ส่งออกสินค้า
80Shipping Lineสายการเดินเรือ
81Shipping Marksเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ
82Surrender B/Lการเปลี่ยนสถานะ B/L เพื่อสั่งปล่อยสินค้าปลายทาง โดยไม่ใช้ Original B/L
83T/T ↔ Telegraphic Transferการชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน?
84Tanker Shipsเรือบรรทุกของเหลว
85Telex Releaseคำสั่งอนุญาตปล่อยสินค้าโดยไม่ต้องใช้ Original B/L จะเกิดขึ้นหลังจากการแจ้ง Surrender B/L
86Term Of Paymentเงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น T/T, L/C
87TEU ↔ Twenty foot Equivalant Unitตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
88THC ↔ Terminal Handling Chargeค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน
89Transhipmentการถ่ายลำเรือ
90Transit timeระยะเวลาในการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง
91Vessel ↔ Mother Vesselเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ นิยมเรียกว่า “เรือแม่”
92VGM ↔ Verified Gross Massการรับรอง น้ำหนักรวมของตู้คอนเทนเนอร์เมื่อบรรจุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแยกแสดงท้้งน้ำหนักตู้ฯ และ น้ำหนักสินค้า โดยผู้ส่งออกมีหน้าที่จะต้อง Submit VGM ให้กับทางสายเรือก่อน Cut-off time อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
93Volume Weightน้ำหนักที่คิดจากปริมาตรของสินค้า ซึ่งโดยปกติจะใช้เกณฑ์ ทางเรือ (1คิวบิกเมตร = 1,000กิโลกรัม), ทางแอร์ (6000 คิวบิกเซนติเมตร = 1กิโลกรัม)
94ASEAN Economic Community (AEC)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
95Supply Chainห่วงโซ่อุปทาน
96Supply Chain Managementการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
97Upstream Supply Chainห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต
98Internal Supply Chainห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต
99Downstream Supply Chainห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้า
100Value chainห่วงโซ่แห่งคุณค่า
101Transportationการขนส่ง
102Multimodal Transportการขนส่งหลายรูปแบบ
103Shipmentการจัดส่งสินค้า
104Inbound Logisticsกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง จัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ
105Technology Developmentกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่ให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต
106Logistics Communication and Order processingการสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ
107Order Processingการดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า
108Demand Forecasting การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
109Purchasingการจัดซื้อ
110Packagingการบรรจุหีบห่อ
111Customerผู้บริโภค
112Customer Serviceการบริการลูกค้า
113Customers Satisfactionความพอใจของลูกค้า
114Customer Service and Supportการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
115Forecastingการพยากรณ์
116Warehouseคลังสินค้า
117Consolidationการรวมสินค้าหลายรายการเพื่อส่งพร้อมกัน
118Silo & Tankคลังสินค้าประเภทไซโลและถัง
119Cross-Dock Warehouseคลังสินค้าชนิดท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า
120Warehousing and Storageการบริหารคลงสินค้า
121Just in Timeการส่งมอบแบบทันเวลา
122Warehousingการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
123Inventory Managementการบริหารงานวัสดุคงคลัง-สินค้าคงคลัง
124Manufacturersผู้ผลิต
125Manufacturingการผลิต
126Distributionการจัดจําหน่าย
127Distribution Centerศูนย์กระจายสินค้า
128Retailผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก
129Wholesalesผู้จําหน่ายรายใหญ่
130Modern tradeธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
131Procurementการจัดซื้อจัดหา
132Upstreamต้นน้ำ
133Middle Streamกลางน้ำ
134Downstreamปลายน้ำ
135Materialวัตถุดิบ
136Material Handlingการขนการขนถ่ายวัสดุในการผลิต
137Storageการจัดเก็บ
138Fixed Costต้นทุนคงที่
139Variable Costต้นทุนผันแปร
140Back Haul Costต้นทุนเที่ยวกับ
141Low Costต้นทุนที่ต่ำลง
142Cost of Capitalต้นทุนทางการเงิน
143Human Resource Managementการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
144Information Managementการจัดการด้านข้อมูล
145Devalueลดมูลค่าสินค้าเสี่อมสภาพ
146Write-Offค่าสูญเสียจากการตัดจำหน่าย
147Operationsกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า เป็นขั้นการผลิต
148Marketing and Salesกิจกรรมที่การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ
149Firm Infrastructureโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชีระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร
150Value Added : VAกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
151Non Value Added : NVAกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
152Goods Receiptการรับสินค้า
153Identify goodsการตรวจพิสูจน์สินค้า
154Sorting goodsการตรวจแยกประเภท
155Staging goodsการเตรียมการจัดส่งสินค้า
156Goods or Service Receipการรับสินค้าหรือบริการ
157Expeditingการจัดส่งให้เร็วกว่าปกติ
158Exportการส่งออก ส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น
159Export Brokerนายหน้าส่งออก บริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีค่าตอบแทนการบริการเป็นค่าธรรมเนียม
160Freightสินค้าต่างๆ ที่ถูกขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
161Flat Rate Shippingการจัดส่งในอัตราคงที่ เป็นราคาในการจัดส่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก รูปร่าง หรือขนาดของสินค้าที่จะจัดส่งเป็นการประเมินสินค้าคงคลังเป็นการคาดการณ์สินค้าคงคลังในอนาคตโดยคาดการณ์ยอดขายตามแผนการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่ควบคุมไม่ได้
162Fulfillment:การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนดรวมถึงการจัดการคำสั่งซื้อ การเลือก การบรรจุ และการจัดส่ง
163General-Merchandise Warehouseคลังสินค้าทั่วไป ไม่มีข้อกำหนดพิเศษ
164GTIN (Global Trade Item Number)ระบบตัวเลขที่ให้รหัสเฉพาะสำหรับสินค้าและบริการทั่วโลก เช่น UPC, ISBN และ NDC
165Handling Costsต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย การโอน การจัดเตรียม และการจัดการสินค้าคงคลัง
166Hubจุดเชื่อมต่อทั่วไปในการขนส่ง
167Importสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
168In-store logisticsบริการก่อนการค้าปลีกภายในห้างร้าน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมในส่วนพื้นที่หลังร้าน บริการเหล่านี้รวมถึงการสั่งสินค้าคืนสต็อก การจัดเก็บสินค้าและการบรรจุหีบห่อ
169Inventoryสินค้าคงคลัง: ปริมาณของสินค้าที่คุณเป็นเจ้าของและจัดเก็บเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป
170Itemรายการต่างๆ เช่น ชิ้นส่วน วัสดุ ส่วนประกอบย่อยและส่วนประกอบอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นหรือซื้อมา
171Master Cartonกล่องมาสเตอร์ เป็นการรวมกันของหน่วยสินค้าแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน การจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกล่องชนิดนี้หลักช่วยให้ลูกค้าประหยัดเงินเพราะเป็นการรวมการจัดส่ง
172Multi-Channel Fulfillmentการจัดการคำสั่งซื้อในหลายๆ ช่องทางการขาย ซึ่งพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการจัดการคลังสินค้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดเก็บ-แพ็ค-ส่งสินค้า เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่างๆ
173Nodeสถานที่ในระบบโลจิสติกส์ที่มีสินค้าเหลืออยู่ – โรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ
174Orderคำสั่งซื้อ หรือคำขอให้จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งสามารถรับและประมวลผลคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าอีคอมเมิร์ซหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
175Order Fulfillmentการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของคำสั่งซื้อสินค้านั้นๆ จัดเตรียม บรรจุภัณฑ์และจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทาง
176Order Fulfillment Lead Timeระยะเวลาในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
177Order Trackingการแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า เป็นระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ผู้ค้าและลูกค้าจะติดตามสถานะของพัสดุได้จากหมายเลขพัสดุ (Tracking number)
178Outbound Logisticsโลจิสติกส์ขาออก เป็นกระจายสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงงานไปสู่ตัวแทน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า
179Packingการเตรียมภาชนะบรรจุ “ผลิตภัณฑ์” ที่พร้อมจัดส่ง
180Periodic Inventoryวิธีการติดตามสินค้าคงคลังที่มีการนับสต็อคเป็นประจำ (รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี) สินค้าในคลังที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามหลังจากการนับจำนวนสินค้า จะไม่ถูกบันทึกจนกว่าจะถึงการนับครั้งถัดไป
181Perpetual Inventoryระบบที่คุณจะอัปเดตสินค้าคงคลังทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อ หรือมีการเคลื่อนย้ายสต็อค ซึ่งจะรักษาจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
182Pick and Packกระบวนการดึงสินค้าตามออร์เดอร์จากพื้นที่จัดเก็บ จากนั้นบรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมจัดส่ง
183Pickingการหยิบสินค้าออกจากคลังสำหรับการสั่งซื้อ
184Port of Entryท่าเรือขาเข้า เป็นท่าเรือที่รับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
185Prepaid Freightค่าขนส่งที่จ่ายโดยผู้ขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่ง
186Purchase Order (PO)ใบสั่งซื้อ คือเอกสารที่แสดงถึงข้อตกลงของผู้จัดจำหน่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ
187Reorder Pointจุดสั่งซื้อซ้ำ เป็นการกำหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง ซึ่งบ่งชี้ว่าระดับสินค้าคงคลังใกล้จะถึงจำนวนที่ต่ำ และต้องจัดลำดับใหม่เพื่อรักษาสต็อกให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
188Return Merchandise Authorization (RMA)การอนุมัติการคืนสินค้า ที่ช่วยให้ผู้ค้า E-Commerce จัดเก็บบันทึกการส่งคืนได้อย่างเป็นระเบียบ ในการส่งคืนสินค้า และลูกค้าจะต้องมีหมายเลขอ้างอิงสินค้าด้วย
189Safety Stockสต็อคเพื่อความปลอดภัย หรือสต็อคที่สำรองไว้ป้องกันสินค้าขาดแคลน
190Serial Numberหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อแสดงรายการสินค้าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
191Shipment Cut-off Timeเวลาปิดรับคำสั่งซื้อเพื่อจัดส่งในวันนั้นๆ
192Shipping Noticeข้อความอัตโนมัติเพื่อแจ้งว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งไปยังปลายทางเรียบร้อยแล้ว
193Shipperผู้ส่งสินค้า
194Shippingการจัดส่งสินค้าขาออก รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ ชั่งน้ำหนัก ติดฉลาก และขนถ่ายสินค้าเพื่อจัดส่ง
195Slottingตำแหน่งการวางสินค้าในคลังหรือตู้เก็บสินค้า
196Stock Keeping Unit (SKU)เป็นรหัสของสินค้าซึ่งใช้ติดตามสินค้าคงคลัง
197Stagingการดึงสินค้าออกจากคลังไปไว้อีกที่หนึ่ง เพื่อระบุปัญหาสินค้าขาดแคลน
198Stockout (out of stock)สินค้าหมด เป็นภาวะสินค้าคงคลังไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน
199Tariff Codeรหัสภาษี ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระบบศุลกากร ช่วยจัดประเภทสินค้าอย่างชัดเจนว่าสินค้านั้นคืออะไร
200Tracking numberเลขพัสดุ คือ หมายเลขติดตามพัสดุที่ถูกระบุอยู่บนกล่องพัสดุแต่ละกล่อง เพื่อใช้ติดตามตำแหน่งของพัสดุ
201Universal Product Code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล เป็นการรวมกันของสัญลักษณ์ที่สแกนได้และตัวเลข 12 หลักที่พิมพ์ลงบนdiviผลิตภัณฑ์คู่ที่ขายทางออนไลน์และในร้านค้า ใช้เพื่อติดตามและระบุผลิตภัณฑ์เมื่อมีการขาย แจกจ่าย และจัดส่งให้กับลูกค้าทั่วโลก
202Vendorผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
203Waybillใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารที่มีคำอธิบายสินค้าในการขนส่ง
204Customsศุลกากร
205Invoiceใบส่งของ
206Make to orderระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ
207Make to stockระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก
208Conveyorเครื่องลําเลียง
209Road or Motor Transportationการขนส่งทางบก
210Water Transportationการขนส่งทางน้ำ
211Air Transportationการขนส่งทางอากาศ
212Container Systemการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์
213Pipeline Transportationการขนส่งทางท่อ
214Importการนำเข้า
215Exportการส่งออก
216Portท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, ท่าขนส่ง
217SSCC:Serial Shipping Container Codeเลขหมายเรียงลำดับบนบรรจุภัณฑ์เพื่ออการขนส่ง
218THC (Terminal handling charge)ค่าภาระภายในท่าเรือ
219GLN:Global Location Numberเลขหมายประจำตัวตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ทั่วโลก
220CFS (Container freight station)การขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ ขนถ่าย กรณีเปิดตู้สินค้า
221STS (Status)ค่าเปลี่ยนสถานะ เป็น LCL
222PCS (Port Congestion)ค่าภาระความหนาแน่นของท่าเรือ
223CAF (Currency adjustment factor)ค่าความผันผวนของสกุลเงิน
224VAT (Value added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม
225FSC (Fuel surcharge)ค่าน้ำมัน
226SSC ( Security surcharge)คิดค่าบริการความปลอดภัย
227EBS (Emergency bunker surcharge)ค่านำมัน (เรือ)
228CIC (Container imbalance charge)ค่าความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์
229NAVIGATION AIDเครื่องหมายทางเรือ
230ETA (Estimed time arrival)เวลาประมาณที่จะมาถึง
231T/T (Transit time)ระยะเวลาขนส่ง จาก Port ถึง Port
232Gross Weightน้ำหนักสินค้าที่รวมแพ็คเก็จด้วย
233National Distribution Centre (NDC)ศูนย์กระจายสินค้าระดับชาติ
234Packing Listรายการบรรุภัณฑ์(การบรรจุ นำหนัก จำนวนสินค้า) ออกโดยผู้ขาย
235Air Waybill (AWB)ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
236Customer Servicesกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย
237Non Negotiableใช้สำเนาในการปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้
238LEANการออกแบบและการจัดการกระบวนการ, ระบบ, ทรัพยากร ทั้งหมด เพื่อให้ตั้งแต่จากผู้ จัดส่งวัตถุดิบไปสู่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ทาให้ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในครั้งแรกที่ดาเนินการ โดยพยายามให้ เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยน้อยที่สุด โดย ความสูญเสียดังกล่าวจะประเมินจากกิจกรรมหรือ กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดมูลคาเพิ่ม (Non-value added)ในการ ผลิต
239Hazardous Goodsสินค้าอันตราย
240product varietyความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
241Consignmentการส่งสินค้าทางเรือหรือรถไฟ
Proforma Invoiceใบแจ้งรายละเอียดสินค้าและราคาออกโดยผู้ซื้อ
242Proforma Invoiceใบแจ้งรายละเอียดสินค้าและราคาออกโดยผู้ซื้อ
243Original BLใบตราส่งสินค้าตัวจริง
244The Customs Departmentกรมศุลกากร
245Consignee/Importerผู้นำเข้าสินค้า
246C/O , Certificate of Originเอกสารยืนยันถิ่นกำเนิด
ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น Form E ใช้สำหรับ ASEAN-China เป็นต้น
247Closing date , Cut off dateกำหนดการวันคืนตู้สินค้า
248Carrier/Vesselเรือสินค้า, สายเรือ
249TEU , Twenty Equipment Unitหน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดความยาว 20 ฟุต
250Duty/Vatค่าภาษี/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
251Inland Transitการขนส่งภายในประเทศ จะเป็นการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้
252Place of Loadingสถานที่ต้นทางที่ส่งออก
253Shipper/Exporterผู้ส่งออกสินค้า
254On Board Dateวันเรือออกจากท่าเรือต้นทาง
255NET REGISTER TONNAGEระวางน้ำหนักสุทธิของเรือที่จดทะเบียน
256O/F , Ocean Freightค่าระวางทางเรือ
257G.W. Gross Weightน้ำหนักของสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์
258Place of Receiptสถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง
259Pre-Carrierชื่อเรือเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรือใหญ่มารับขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็กอีกทอดหนึ่ง
260Quantity and kind of packagesจำนวนและลักษณะหรือชนิดของหีบห่อ
261Import Entryใบขนสินค้าขาเข้า
262Export Entryใบขนสินค้าขาออก
263RO-RO Carrierเรือเดินสมุทรชนิดที่ขนสินค้าขึ้นและลงจากเรือด้วยสายพาน เช่นเรือบรรทุกรถยนต์
264Serender bill of ladingใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
265Shuold beการขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรือ
266HS CODE, Harmonized System Codeพิกัดศุลกากร
267Pickup , Trucking , Inland , Inland Freightการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
FCL , Full container loadขนส่งแบบเต็มตู้สินค้า
268Stuffingการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
269FCL , Full container loadขนส่งแบบเต็มตู้สินค้า
270LCL , Less than container loadการขนส่งแบบไม่เต็มตู้สินค้า เพื่อแบ่งพื้นที่รวมกันไปหลายๆ รายในตู้สินค้าใบเดียวกัน
271T/T , Transit timeระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ
272Local Charges In Destination Portค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในท่าเรือปลายทาง
273Load Factorสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่บรรทุกสินค้า
274Depreciationการเสื่อมราคา
275PI , Proforma Invoiceใบเรียกเก็บเงิน
276PO, Purchasing Orderใบสั่งซื้อสินค้า
277CI , Commercial Invoiceผู้ส่งออกจะต้องออกใบนี้ให้กับผู้นำเข้า
(ข้อมูลในอินวอยซ์จะถูกเอาไว้คำนวณกับภาษี)
278PL , Packing listเอกสารชี้แจ้งรายละเอียดการบรรจุ
• สินค้าตัวไหนอยู่ในกล่องไหน แต่ละกล่องมีขนาดเท่าไร น้ำหนักเท่าไร จะอยู่ในเอกสารนี้ทั้งหมด
279INS. , Insuranceประกันภัยสินค้า
280Added-value processes/servicesบริการเสริม / กระบวนการเสริม
บริการเสริมหรือกระบวนการที่ดำเนินการเพิ่มเติมให้แก่สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
281Aftermarketกระบวนการหลังการขาย
กิจกรรมที่ดำเนินการภายหลังกระบวนการขาย เช่น การจัดส่งอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมรถยนต์
282Abandonment of goodsการสละสิทธิ์ในสินค้า
283Administration of portการบริหารงานท่าเรือ
284Advance informationข่าวสารล่วงหน้า
285Agentตัวแทน
286Aggravation of damages due to delayการเพิ่มค่าเสียหายเนื่องจากความล่าช้า
287Agitation dredgingการขุดกวน
288Aisleช่องทาง
289Allocated spaceพื้นที่ที่กำหนด
290Allowance in respect of damaged containerการผ่อนผันสำหรับตู้สินค้าที่เสียหาย
291Allowance in respect of damaged goodsการผ่อนผันสำหรับสินค้าที่เสียหาย
292Alongsideเทียบ
293Amendmentการแก้ไข
294Anchorสมอเรือ, ทอดสมอ
295Anchorageที่จอดทอดสมอ
296Ancillary facilitiesสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนประกอบของท่าเรือ
297Application for berthคำร้องขอนำเรือเข้าเทียบท่า
298Assessing lossการประเมินค่าเสียหาย
299Assessed rateการประเมินค่าเสียหาย
300การประเมินค่าเสียหายการใช้พื้นที่
301Auctionการขายทอดตลาด
302Average clauseเงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายโดยเฉลี่ย
303Backstage areasส่วนหลังร้าน
พื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้าง ซึ่งใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้า และดำเนินการด้านลอจิสติกส์
304Palletพาเลทสำหรับวางสิ่งของเพื่อการขนย้าย
305Forkliftรถยกสินค้า เครนยกสินค้า
306Loadingการบรรทุกสินค้าขึ้นยานพาหนะ
307Unloadingการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะ
308Labelingการติดฉลากสินค้า
309Barcodeบาร์โค้ดสำหรับระบุสินค้า
310RFIDระบบติดตามสินค้าด้วยคลื่นวิทยุ
311Tariffภาษีศุลกากร
312Brokerนายหน้าพิธีการศุลกากร
3133PLผู้ให้บริการจัดการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
3144PLบริษัทที่ดูแลการจัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบ
315Lead Timeระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า
316Cross-Dockingการขนถ่ายสินค้าจากยานพาหนะหนึ่งไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งโดยตรง
317Intermodalการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการหลายแบบ
318Outsourcingการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทน
319Offshoringการย้ายฐานการผลิตหรือบริการไปยังต่างประเทศ
320Nearshoringการย้ายฐานการผลิตหรือบริการไปยังประเทศใกล้เคียง
321JIT (Just-In-Time)การจัดส่งสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าพอดี
322VMI (Vendor Managed Inventory)การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย
323CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)การวางแผนและพยากรณ์ความต้องการร่วมกัน
324EDI (Electronic Data Interchange)การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์
325TMS (Transportation Management System)ระบบจัดการการขนส่ง
326WMS (Warehouse Management System)ระบบจัดการคลังสินค้า
327SCM (Supply Chain Management)การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
328YMS (Yard Management System)ระบบจัดการพื้นที่จอดรถบรรทุก
329Bottleneckคอขวดในระบบที่ทำให้เกิดความล่าช้า
330Bullwhip Effectผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของความต้องการลูกค้า
331Backorderคำสั่งซื้อที่ค้างส่งเนื่องจากสินค้าขาดสต็อก
332Batch Pickingการสั่งจัดสินค้าเป็นกลุ่ม
333Cube Utilizationการใช้ประโยชน์พื้นที่ของตู้คอนเทนเนอร์อย่างเต็มที่
334Cycle Countingการตรวจนับสินค้าคงคลังเป็นระยะๆ
335Demurrageค่าปรับที่ต้องจ่ายเนื่องจากการถือครองสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด
336Drayageการขนส่งสินค้าระยะสั้นจากท่าเรือหรือสนามบินไปยังคลังสินค้า
337Free on Board (FOB)เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศในการกำหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนส่ง
338Kittingการรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์
339Last Mile Deliveryการจัดส่งสินค้าในขั้นตอนสุดท้ายไปถึงผู้รับปลายทาง
340Less than Truckload (LTL)สินค้าที่มีปริมาณน้อยกว่าที่จะบรรทุกรถบรรทุกได้เต็มคัน
341Milk Runเส้นทางการเก็บรับและกระจายสินค้าแบบหลายจุดในรอบเดียวกัน
342Palletizingการเรียงสินค้าบนพาเลท
343Perishable Goodsสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารสด ผลไม้ เป็นต้น
344Pick-to-Lightระบบสั่งจ่ายสินค้าด้วยการสั่งงานผ่านสัญญาณไฟ
345Piggybackการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟโดยบรรทุกบนรถบรรทุก
346Rate Negotiationการเจรจาต่อรองอัตราค่าขนส่งกับผู้ให้บริการจัดส่ง
347Seasonalityความแปรปรวนของอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงฤดูกาล
348SKU (Stock Keeping Unit)หน่วยการจัดเก็บสินค้าคงคลัง เพื่อจำแนกประเภทสินค้า
349Time Definite Deliveryการจัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทางตามเวลาที่กำหนดไว้
350Third Party Logistics (3PL)บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ทำงานในนามของบริษัทอื่น
351Tote Boxกล่องพลาสติกบรรจุสินค้าขนาดเล็กสำหรับเคลื่อนย้ายในคลังสินค้า
352Trailer Spottingการจัดวางหางรถบรรทุกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับบรรทุกหรือขนถ่าย
353Transloadการถ่ายเทสินค้าจากรูปแบบการขนส่งหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง
354Transshipmentการขนถ่ายสินค้าผ่านจุดพักสินค้าระหว่างทาง
355Twenty-foot Equivalent Unit (TEU)หน่วยวัดขนาดความจุตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
356Unit Loadสินค้าที่ถูกรวมเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยเพื่อความสะดวกในการขนถ่าย
357Visibilityความสามารถในการติดตามสถานะของสินค้าในระบบโลจิสติกส์
358Voice Pickingระบบสั่งจ่ายสินค้าด้วยระบบสั่งการด้วยเสียง
359Wave Pickingการแบ่งการเก็บสินค้าเป็นกลุ่มหรือคลื่น
360Zone Pickingการแบ่งคลังสินค้าเป็นโซนเพื่อการจัดเก็บและสั่งจ่ายสินค้าแยกตามประเภท
361Air Cargoการขนส่งสินค้าทางอากาศ
362Freight Billใบแจ้งค่าระวางขนส่งสินค้า
363Dunnageวัสดุรองพื้นหรือไม้แบ่งชั้นในการบรรจุสินค้า
364Lashingการมัดผูกตู้คอนเทนเนอร์หรือหีบห่อสินค้าให้แน่น
365Reeferตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าแช่เย็น
366Supply Vestingการย้ายฐานการผลิตของซัพพลายเออร์ให้ใกล้โรงงานมากขึ้น
367Blanket Orderคำสั่งซื้อที่ได้กำหนดปริมาณและระยะเวลาไว้ล่วงหน้า
368Landed Costต้นทุนสินค้ารวมค่าใช้จ่ายการนำเข้าจนถึงจุดหมายปลายทาง
369Logistics Clusterการรวมกลุ่มของกิจกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่เดียวกัน
370Safety Managementการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งและจัดเก็บสินค้า
371Hub and Spokeรูปแบบการขนส่งกระจายสินค้าจากศูนย์กลางไปยังจุดต่างๆ
372Modal Splitสัดส่วนการใช้ประเภทต่างๆของการขนส่ง
373Postponementการชะลอการทำงานบางขั้นตอนจนกว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ
374Proof of Delivery (POD)หลักฐานการจัดส่งสินค้าถึงผู้รับ
375Receive Windowระยะเวลาที่สามารถรับสินค้าได้
376Routing Guideคู่มือการกำหนดเส้นทางการขนส่งสินค้า
377Shrinkageการสูญเสียสินค้าจากการขนย้าย เคลื่อนย้าย จัดเก็บ หรือขโมย
378Return Merchandise Authorization (RMA)การอนุญาตให้ส่งคืนสินค้า
379Accessorial Chargesค่าใช้จ่ายพิเศษนอกเหนือจากค่าระวางปกติ เช่น ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าจัดเก็บ
380Embargoการห้ามทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น การนำสินค้าเข้าประเทศชั่วคราว
381Export Complianceการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า
382Free Trade Zoneเขตปลอดอากรที่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษี
383On-Demand Deliveryการจัดส่งสินค้าเมื่อมีความต้องการทันที
384Overweight Cargoสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
385Perishablesสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารสด ผักผลไม้
386Routing Optimizationการวางแผนเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
387Freight managementการบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสินค้าจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลให้บริการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
388Temperature-Controlledการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งหรือเก็บรักษาสินค้า
389Traceabilityความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้า
390Transport Modeรูปแบบหรือวิธีการขนส่งสินค้า เช่น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
391Dock Schedulingการวางแผนและกำหนดตารางเวลาในการขนถ่ายสินค้าที่ท่ารับ-ส่งสินค้า
392Cartonizationการจัดสินค้าลงในกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม
393Cubic Mappingการวางแผนการจัดวางสินค้าในพื้นที่ตามปริมาตรเพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
394Logistics Service Provider (LSP)ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
395Landed Cost Calculationการคำนวณต้นทุนสินค้ารวมค่าใช้จ่ายการขนส่งและนำเข้า
396Intermodal Shippingการขนส่งสินค้าด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมากกว่าหนึ่งแบบ
397Line Haulการขนส่งสินค้าระยะไกลระหว่างจุดรับและจุดส่งหลัก
398Dedicated Fleetการมีรถบรรทุกและพนักงานขับรถขนส่งสินค้าเฉพาะธุรกิจ
399Drop Shippingการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตหรือคลังสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง
400Freight Collectผู้รับสินค้าเป็นผู้จ่ายค่าระวางบรรทุก
401Freight Carrierผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น บริษัทขนส่งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ
402Freight Costค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
403Route Planningการวางแผนเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
404GPS Trackingการติดตามยานพาหนะและสินค้าผ่านระบบจีพีเอส
405Intermodal Containerตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถขนส่งได้หลายรูปแบบ
406Cross Dockingการเคลื่อนย้ายสินค้าจากหน่วยขนส่งมายังหน่วยกระจายสินค้าโดยไม่ต้องเก็บสต็อก
407Reverse Logisticsกระบวนการจัดการสินค้าเมื่อต้องนำกลับมายังแหล่งผลิต
408White Glove Serviceบริการการขนส่งแบบพิเศษสำหรับสินค้ามีค่า
409Supply Chain Visibilityความสามารถในการติดตามตำแหน่งและสถานะของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
410Supply Chain Analyticsการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
411Expedited Shippingการจัดส่งแบบด่วนเพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง
412Freight Auditการตรวจสอบค่าขนส่งสินค้าเพื่อหาข้อผิดพลาด
413Freight Consolidationการรวมสินค้าจากผู้ส่งสินค้าหลายรายเพื่อประหยัดค่าขนส่ง
414Campusศูนย์กระจายสินค้าร่วม
415LTL Shippingการขนส่งสินค้าที่น้อยกว่าความจุเต็มของรถบรรทุก
416OPEN STORAGE AREAลานเก็บสินค้ากลางแจ้ง
417OPEN STORAGE CARGOสินค้ากลางแจ้ง
418Box carรถกล่อง รถขนส่งที่ปิดมิดชิด
419Bulk containerคอนเทนเนอร์ยักษ์ ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อบรรทุกสินค้าปริมาณมาก
420Bacteria damageความเสียหายที่เกิดจากบัคเตรี
421Bagged cargoสินค้าบรรจุถุง
422Balance sheetงบดุล
423Baleม้วน
424Ballastอับเฉา (ของถ่วงเรือกันเรือโคลง)
425In ballastเรือที่ไม่มีสินค้า
426Bamboo manคนนับติ้ว
427Bamboo tallyการนับจำนวนด้วยติ้ว
428Bar adderadder ตัวเกณฑ์บวกน้ำที่สันดอน
429Bargeเรือท้องแบน
430Basinแอ่งจอดเรือ
431Bayช่องเก็บสินค้า (ในโรงพักสินค้าหรือคลังสินค้า)
432Bed loadตะกอนท้องน้ำ
433Bed material loadสารตะกอนท้องน้ำ
434Berth alongsideจอดเทียบท่า
435Berth occupancyอัตราการใช้ท่า
436Bill of sightใบตราส่งสินค้า
437Binกระบะวางของ
438Blockรอกขนาดใหญ่ (เรือ)
439Boatswainสรั่ง (เรือ)
440Boatswain's chairปันจา (ที่นั่งสำหรับทาสีข้างเรือใหญ่)
441Bollardพุกผูกเรือ
442Boomไม้หรือเหล็กเป็นแขนยื่นสำหรับยกของ
443Boomsบนดาดฟ้าเรือสำหรับเก็บสิ่งของต่างๆ
444Breakageส่วนที่สูญเปล่าจากการบรรจุสินค้า
445Break bulk cargoสินค้าต่างขนาดที่มาในคราวเดียวกัน
446Break bulk permitใบอนุญาตเปิดระวางเรือ
447Breakwaterเขื่อนกันคลื่น
448Consolidation Centreการรวบรวมสินค้า การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
449Contract logisticsบริการรับเหมาด้านลอจิสติกส์
450Control Towerระบบบริหารซัพพลายเชน
451Cross-dock/dockingการขนส่งแบบเทียบท่า
452Customs brokingบริการพิธีการศุลกากร บริการดูแลด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก
453Cut, make and trim (CMT)บริการตกแต่งสินค้า บริการบริหารการขนส่งและจัดการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อสินค้าและวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมแฟชั่นตามกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมศุลกากร
454CASKETหีบหรือกล่องสำหรับบรรจุของมีค่า
455CENTRE DRAGARM DREDGERเรือขุดชนิดหัวขุดอยู่กลางลำ
456CHECK BOOKสมุดตรวจสอบสินค้า
457CHECKERผู้ตรวจสอบสินค้า
458CHUTEรางปล่อยสินค้า
459CONTAINER FREIGHT STATION (C.F.S.)สถานีตู้สินค้า
460COST, INSURANCE, AND FREIGHT (C.I.F.)ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าระวาง
461CLAMSHELL DREDGERเรือขุดชนิดงับดิน
462CONDEMNED GOODSสินค้าที่ขอทำลาย
463CONFISCATIONการยึด (สินค้า)
464CONTAINER YARD (CY)ลานกองเก็บตู้สินค้า
465CONTAMINATIONความเสียหายที่เกิดจากสินค้าข้างเคียง
466Economic Order Quantity (EOQ)ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด
467First-in First-Out (FIFO)หลักการเบิกจ่ายสินค้าตามลำดับก่อนหลัง
468Just-in-Time (JIT)ระบบการผลิตตรงเวลาพอดี
469Vendor Managed Inventory (VMI)การบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย
470Lot Trackingการติดตามข้อมูลรายละเอียดล็อตสินค้า
471Inventory Turnoverการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง
472CONSERVANCY DUE, CHANNEL DUEค่าธรรมเนียมผ่านร่องน้ำ
473Demand chainห่วงโซ่อุปสงค์
474Dispatchการปล่อยสินค้า การลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบนพาหนะขนส่งหรือจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ขนส่งเพื่อจ้างให้ขนส่งสินค้า
475Distribution Centre (DC)ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ที่ดำเนินการรับวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จ มาแยกประเภท และบรรจุรวบรวมใหม่เพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งยังให้บริการด้วยอุปกรณ์การจัดเก็บหรือดูแลพิเศษ รวมทั้งยังมีระบบสารสนเทศ และทำหน้าที่เป็นคลังสินค้าด้วย
476Drop shipmentการขนส่งโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง การขนส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง
477Domestic Distribution Networks (DDN)เครือข่ายกระจายสินค้าภายใน
478Damaged cargo, damaged goodsสินค้าชำรุด, สินค้าที่เสียหาย
479Dangerous cargoสินค้าอันตราย
480Dangerous cargo warehouseคลังสินค้าอันตราย
481Datum, dataข้อมูล, ตัวเกณฑ์
482Data planeพื้นเกณฑ์ (แผนที่ทางบก)
483Declarationการแจ้ง, การประกาศ
484Depreciation in valueค่าเสื่อมราคา
485Devanningการขนสินค้าออกจากตู้สินค้า
486Direct deliveryการส่งมอบโดยตรง
487Dischargeขนถ่าย, การขนถ่าย
488Discharge of cargoการขนถ่ายสินค้า
489Dockageค่าธรรมเนียมจอดเรือ
490Dock receiptใบรับของท่าเรือ
491Dollyรางเลื่อนของขนาดใหญ่
492Electronic data interchange (EDI)ระบบการส่งข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของสองบริษัท ซึ่งรวมถึง ข้อมูลในเอกสารประเภทใบสั่งซื้อและใบเรียกเก็บเงิน

493End-to-endกระบวนการดำเนินการด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การบริหารซัพพลายเชนแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าจากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง
494End-of-lifeสินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
495European article number (EAN)การเข้ารหัสเพื่อใช้ระบบ Efficient Consumer Response (ECR) เพื่อช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
496Economic loadingการบรรทุกสินค้าที่คุ้มค่า
497Eminent domainสิทธิของรัฐในการถือเอาที่ดินใดๆ ในประเทศไปทำสาธารณประโยชน์
498Enterการรายงานเรือเข้า
499Entryใบขนสินค้า
500Examination areaบริเวณตรวจปล่อยสินค้า
501Examination of cargoการตรวจปล่อยสินค้า
502Extent of lossขอบเขตการสูญหาย (สินค้า)
503Fourth-party logistics provider (4PL)ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพยากรในการประกอบการด้านดังกล่าวเป็นของตนเอง เมื่อทำหน้าที่ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน (lead logistics provider - LLP) ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจทำหน้าที่ประสานงาน และดูแลบริการของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยมีบริการสนับสนุนหรือบริการเสริมอื่น ๆ
504Free Trade Zone (FTZ)เขตการค้าเสรี พื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้าใกล้ท่าขนส่งซึ่งสินค้าและวัตถุดิบที่นำเข้าไม่จำเป็นต้องเสียภาษีศุลกากรหรือค่าธรรมเนียม
505Freight Transport Association (FTA)สมาคมทางการค้าในอังกฤษซึ่งทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในการขนส่งสินค้าของบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถและทางทะเล
506Full-truck-load (FTL)การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มคันรถ
507Feeder service vesselเรือตู้สินค้าขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่ขนส่งตู้สินค้าจากเรือสินค้าขนาดใหญ่ (เรือแม่) ไปยังท่าเรือ หรือจากท่าเรือไปยังเรือแม่
508Final dischargeเสร็จสิ้นการขนถ่าย
509Flat containerตู้สินค้าที่เป็นโครงเหล็กสี่เหลี่ยม พื้นเรียบแข็งแรงใช้วางสินค้าหนัก
510Flat rack containerตู้สินค้าที่เป็นโครงเหล็กสี่เหลี่ยม มีฝากั้นที่ด้านหัวและท้าย
511Free along side (fas)ราคาส่งสินค้าข้างเรือ
512Full container vesselเรือสินค้าที่บรรทุกตู้สินค้าอย่างเดียว
513Globalisationโลกาภิวัฒน์ ระบอบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเกี่ยวพันกัน
514Gangชุดปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้า
515General averageค่าเสียหายโดยเฉลี่ยตามส่วน
516Goodsสินค้า
517Gravity roller conveyorรางเลื่อน
518Home deliveryบริการขนส่งสินค้าถึงยังสถานที่ที่ลูกค้าเลือก (รวมถึงสำนักงาน) บริการดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการตามการสั่งซื้ออย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วการขายผ่านทางระบบอี คอมเมิร์ซมักจะให้บริการจัดส่งถึงที่ด้วย
519Hand truckรถเข็น
520Handle with careยกขนด้วยความระมัดระวัง
521Import documentเอกสารสินค้าขาเข้า
522Inherent viceลักษณะอันเป็นข้อเสียหายของสินค้าเอง
523Insufficient packingการบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสม
524Intransit cargoสินค้าผ่านแดน
525In-transit warehouseคลังสินค้าผ่านแดน
526Jurisdiction of the portอาณาบริเวณท่าเรือ
527Mate's receiptใบรับสินค้าของนายเรือ
528Marine insuranceประกันภัยทางทะเล
529Mark and numberเครื่องหมายและเลขหมาย
530Materials handling equipmentเครื่องมือทุ่นแรง
531Merchant marineพาณิชยนาวี
532Outward Processing Relief (OPR)การบริหารจัดการการขนส่งและการดำเนินพิธีการศุลกากรของสินค้าหรือวัตถุดิบตามกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนีย
533Overlanded cargoสินค้าเกินบัญชีเรือ
534Automated Route Optimization Algorithmsอัลกอริธึมการวางแผนเส้นทางอัตโนมัติ
535Big Data Analytics for Logisticsการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับโลจิสติกส์
536Logistics Decision Support Systemsระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์
537Smart Packaging Innovationsนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
538Transport Packaging Designการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
539Clean Energy Vehiclesยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด
540Delivery Dronesโดรนสำหรับการจัดส่งสินค้า
541Automated Transport Systemsระบบขนส่งอัตโนมัติ
542Autonomous Vehiclesยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ
543Urban Micro-Fulfillment Centersคลังสินค้าขนาดเล็กในพื้นที่เมือง
544Parcel Locker Hubsจุดรวมพัสดุสำหรับการรับส่งสินค้า
545Solar Power for Warehousesพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับคลังสินค้า
546Wind Power for Transportationพลังงานลมสำหรับการขนส่ง
547Biodiesel Transportationการขนส่งด้วยไบโอดีเซล
548Transport Carbon Footprint Trackingติดตามการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่ง
549Sustainable Transportation Mandatesข้อกำหนดด้านการขนส่งอย่างยั่งยืน
550Logistics Costsต้นทุนด้านโลจิสติกส์
551e-Logisticsโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์
552Fleet Managementการบริหารจัดการกองพาหนะ
553Optimization Modelsแบบจำลองสำหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุด
554Resilient Supply Chainห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งต่อผลกระทบ
555Blockchain in Logisticsการใช้บล็อกเชนในโลจิสติกส์
556Internet of Things (IoT) in Logisticsการใช้อินเทอร์เน็ตในโลจิสติกส์
557Big Data in Logisticsการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในโลจิสติกส์
558Logistics Parkเขตพื้นที่สำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์
559Fulfillment Centerศูนย์กระจายสินค้า
560Sortation Systemระบบคัดแยกสินค้า
561Automated Guided Vehicle (AGV)ยานพาหนะอัตโนมัติ
562Collaborative Robot (Cobot)หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์
563Green Logisticsโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
564Circular Supply Chainห่วงโซ่อุปทานแบบหมุนเวียน
565Reverse Logistics Creditsเครดิตค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ย้อนกลับ
566Network Designการออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์
567Postponementการเลื่อนการแปรรูปสินค้า
568Cross-Docking Centerศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
569Logistics Service Qualityคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์
570Risk Managementการบริหารความเสี่ยง
571Logistics Securityความปลอดภัยทางโลจิสติกส์
572Freight Rateอัตราค่าขนส่งสินค้า
573Transportation Management System (TMS)ระบบบริหารจัดการการขนส่ง
574Warehouse Management System (WMS)ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
575Logistics Performance Index (LPI)ดัชนีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์
576Distribution Requirement Planning (DRP)การวางแผนความต้องการกระจายสินค้า
577Value Added Servicesบริการเพิ่มมูลค่า
578Drop Shippingการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้าโดยตรง
579Kaizen Logisticsการปรับปรุงโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง
580Cold Chain Logisticsโลจิสติกส์สำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
581Logistics Intelligenceข้อมูลเชิงลึกด้านโลจิสติกส์
582Logistics Outsourcingการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้บริการโลจิสติกส์
583Sustainable Logisticsโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
584On-Demand Logisticsบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการ
585Logistics Automationการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโลจิสติกส์
586Multi-Modal Transportationการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ
587Continuous Replenishmentการเติมเต็มสินค้าอย่างต่อเนื่อง
588Logistics Trackingการติดตามสินค้าด้านโลจิสติกส์
589Distribution Network Design:การออกแบบเครือข่ายการกระจายสินค้า
590Logistics Optimizationการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในโลจิสติกส์
591Logistics Controllingการควบคุมกระบวนการโลจิสติกส์
592Digital Logisticsโลจิสติกส์ดิจิทัล
593Green Transportationการขนส่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
594Time Definite Deliveryการจัดส่งตรงเวลาที่กำหนด
595Logistics Control Towerระบบควบคุมและติดตามโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์
596Omni-Channel Logisticsโลจิสติกส์รองรับทุกช่องทางจัดจำหน่าย
597Logistics Corridorเส้นทางขนส่งสินค้าแนวยาว
598Logistics Cost Optimizationการหาต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดในโลจิสติกส์
599Logistics Elasticityความยืดหยุ่นในการดำเนินกระบวนการโลจิสติกส์
600Material Requirements Planning (MRP)การวางแผนความต้องการวัสดุ
601Manufacturing Resource Planning (MRP II)การวางแผนทรัพยากรการผลิต
602Logistics Agentตัวแทนด้านโลจิสติกส์
603Logistics Maturity Modelแบบจำลองวัดระดับความสามารถโลจิสติกส์
604Logistics Performance Managementการบริหารผลการปฏิบัติงานโลจิสติกส์
605Logistics Portfolioพอร์ตโฟลิโอด้านโลจิสติกส์
606Shipping Manifestรายการสินค้าในการจัดส่ง
607Slotting Optimizationการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม
608Logistics Service Level Agreement (SLA)ข้อตกลงระดับการให้บริการโลจิสติกส์
609Logistics Quality Managementการบริหารคุณภาพด้านโลจิสติกส์
610Strategic Logistics Planningการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
611Logistics Costs Trade-offsการแลกเปลี่ยนต้นทุนด้านโลจิสติกส์
612Direct-to-Consumer Logisticsโลจิสติกส์จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
613Last Mile Innovationนวัตกรรมการจัดส่งขั้นสุดท้าย
614Supply Chain Financeการจัดหาเงินทุนสำหรับห่วงโซ่อุปทาน
615Logistics Talent Managementการบริหารจัดการบุคลากรด้านโลจิสติกส์
616Logistics Partnershipsความร่วมมือทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์
617Logistics Service Differentiationการสร้างความแตกต่างในบริการโลจิสติกส์
618Global Logistics Strategyกลยุทธ์โลจิสติกส์ระดับโลก
619Logistics Master Planแผนแม่บทด้านโลจิสติกส์
620Logistics Infrastructure Developmentการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
621Logistics Hubศูนย์กลางโลจิสติกส์
622Logistics Process Reengineeringการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ใหม่
623Logistics Knowledge Managementการบริหารจัดการความรู้ด้านโลจิสติกส์
624Urban Logisticsโลจิสติกส์ในเมือง
625Logistics Policy Frameworkกรอบนโยบายด้านโลจิสติกส์
626Logistics Performance Measurementการประเมินผลการดำเนินงานโลจิสติกส์
627Logistics Enabling Technologiesเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานโลจิสติกส์
628Logistics Outsourcing Strategyกลยุทธ์การว่าจ้างบริการภายนอกด้านโลจิสติกส์
629Inbound Logistics Optimizationการหาค่าเหมาะสมสำหรับโลจิสติกส์ขาเข้า
630Order Managementการบริหารจัดการคำสั่งซื้อ
631Load Optimizationการหาค่าเหมาะสมสำหรับการบรรทุกสินค้า
632Logistics Service Pricingการกำหนดราคาบริการโลจิสติกส์
633Service Parts Logisticsโลจิสติกส์สำหรับอะไหล่
634Logistics Capability Maturity Modelแบบจำลองความสามารถด้านโลจิสติกส์
635Freight Revenue Managementการบริหารรายได้จากการขนส่งสินค้า
636Logistics Network Modelingการจำลองเครือข่ายโลจิสติกส์
637Facilities Logisticsโลจิสติกส์สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก
638Retail Logisticsโลจิสติกส์สำหรับค้าปลีก
639E-fulfilmentการปฏิบัติตามคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์
640Self-Distributionการกระจายสินค้าด้วยตนเอง
641Supply Chain Risk Managementการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน
642Logistics Service Quality Metricsตัวชี้วัดคุณภาพบริการโลจิสติกส์
643Supply Chain Mappingการสร้างแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน
644Logistics Training and Developmentการฝึกอบรมและพัฒนาด้านโลจิสติกส์
645Logistics Process Simulationการจำลองกระบวนการโลจิสติกส์
646End-to-End Logistics Managementการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
647Supply Chain Agilityความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน
648Logistics Automation Systemsระบบอัตโนมัติสำหรับโลจิสติกส์
649Fourth Party Logistics (4PL)ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
650Emergency Logisticsโลจิสติกส์สำหรับภาวะฉุกเฉิน
651Warehouse Slottingการจัดสรรพื้นที่ภายในคลังสินค้า
652Hub Location Problemปัญหาการกำหนดสถานที่ศูนย์กระจายสินค้า
653Hazardous Materials Logisticsโลจิสติกส์สำหรับวัสดุอันตราย
654Logistics Service Deskฝ่ายบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์
655Logistics Leasingการเช่าพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับโลจิสติกส์
656Shipment Consolidationการรวมสินค้าในการขนส่ง
657Cold Chain Managementการบริหารจัดการห่วงโซ่อุณหภูมิคงที่
658Logistics Change Managementการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านโลจิสติกส์
659Reverse Logistics Processกระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ
660Regulatory Logisticsโลจิสติกส์เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ
661Customs-Trade Partnershipความร่วมมือระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการ
662Freight Liabilityความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้า
663Logistics Crisis Managementการบริหารจัดการวิกฤตโลจิสติกส์
664Carrier Selectionการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง
665Dock Scheduling Systemระบบกำหนดตารางการขนถ่ายสินค้า
666Supply Chain Event Managementการจัดการเหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทาน
667Strategic Logistics Outsourcingการว่าจ้างบริการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
668Timeline and Capacity Planningการวางแผนระยะเวลาและกำลังการผลิต
669Supply Chain Visibility Solutionsโซลูชันเพื่อการมองเห็นข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน
670Logistics Service Level Agreementsข้อตกลงระดับการให้บริการโลจิสติกส์
671Warehouse Layout Designการออกแบบผังคลังสินค้า
672Transportation Mode Selectionการเลือกรูปแบบการขนส่ง
673Logistics Workforce Managementการบริหารจัดการบุคลากรด้านโลจิสติกส์
674Sustainable Freight Transportการขนส่งสินค้าที่ยั่งยืน
675Cross-Border Logisticsโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน
676Logistics Contingency Planningการวางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านโลจิสติกส์
677Global Trade Managementการบริหารจัดการการค้าระดับโลก
678Duty and Tax Managementการบริหารจัดการภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากร
679Supply Chain Financingการจัดหาเงินทุนสำหรับห่วงโซ่อุปทาน
680Logistics Information Systemระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
681Logistics Execution Systemระบบปฏิบัติการโลจิสติกส์
682Freight Audit and Payment Serviceบริการตรวจสอบและชำระค่าขนส่งสินค้า
683Global Logistics Networkเครือข่ายโลจิสติกส์ระดับโลก
684Logistics Process Improvementการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์
685Logistics Master Data Managementการบริหารจัดการข้อมูลหลักด้านโลจิสติกส์
686Supply Chain Risk Analysisการวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน
687Enterprise Logistics Managementการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระดับองค์กร
688Logistics Service Contractingการทำสัญญาบริการด้านโลจิสติกส์
689Logistics Partner Selectionการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์
690Supply Chain Mapping Softwareซอฟต์แวร์สร้างแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน
691Supply Chain Analytics Platformแพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน
692Control Tower Softwareซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมและติดตามโลจิสติกส์
693Shipment Tracking Systemระบบติดตามการจัดส่งสินค้า
694Transport Route Optimizationการหาเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด
695Cargo Handling Equipmentอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า
696Logistics Innovation Labห้องปฏิบัติการนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์
697Digital Twin Logisticsการใช้ดิจิทัลทวินในโลจิสติกส์
698Supply Chain Digital Transformationการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของห่วงโซ่อุปทาน
699Additive Manufacturing Logisticsโลจิสติกส์สำหรับการผลิตแบบเพิ่มวัสดุ
700Logistics Real-Time Trackingการติดตามข้อมูลโลจิสติกส์แบบเรียลไทม์
701Smart Logisticsโลจิสติกส์อัจฉริยะ
702AI in Logisticsการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโลจิสติกส์
703Machine Learning Logisticsการเรียนรู้ของเครื่องจักรในโลจิสติกส์
704Unmanned Logisticsโลจิสติกส์ที่ไม่ต้องใช้คนขับ
705Digital Freight Forwardingการให้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าแบบดิจิทัล
706Delivery Crowdsourcingการจ้างบุคคลทั่วไปจัดส่งสินค้า
707Logistics Predictive Analyticsการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับโลจิสติกส์
708Logistics Network Optimizationการหาค่าเหมาะสมที่สุดของเครือข่ายโลจิสติกส์
709Warehouse Automation Systemระบบอัตโนมัติสำหรับคลังสินค้า
710Logistics Data Lakeศูนย์รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ด้านโลจิสติกส์
711Hyperlocal Deliveryการจัดส่งในพื้นที่จำกัด
712Inbound Logistics Automationระบบอัตโนมัติสำหรับโลจิสติกส์ขาเข้า
713Logistics Process Miningการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์
714Logistics Service Integrationการบูรณาการบริการด้านโลจิสติกส์
715Green Warehouseคลังสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
716Inbound-Outbound Logistics Syncการประสานโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก
717Supply Chain Decarbonizationการลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน
718Port Logisticsโลจิสติกส์ท่าเรือ
719Logistics Center of Excellenceศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
720Digital Freight Matchingการจับคู่ผู้ส่งและผู้รับสินค้าแบบดิจิทัล
721Logistics Labor Managementการบริหารจัดการแรงงานด้านโลจิสติกส์
722Logistics Service Integrationการบูรณาการบริการด้านโลจิสติกส์
723Robotic Mobile Fulfillmentหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับรับคำสั่งซื้อ
724Omnichannel Logistics Platformแพลตฟอร์มโลจิสติกส์รองรับทุกช่องทาง
725ISO Containerตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน
726Vehicle Routingการวางแผนเส้นทางพาหนะ
727Less-than-truckload (LTL)การขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่เต็มคัน
728Third-Party Logistics (3PL)บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ภายนอก
729Just-in-Time (JIT) Inventoryการจัดเก็บสินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับความต้องการในทันที
730Vendor-Managed Inventory (VMI)ระบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย
731Logistics Allianceพันธมิตรทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์
732Third-Party Logistics (3PL) Providerผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทภายนอก
733Fourth-Party Logistics (4PL) Providerผู้ให้บริการบูรณาการโซลูชันโลจิสติกส์
734Logistics Infrastructureสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับโลจิสติกส์
735Freight Villageเขตพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์
736Cross-Border Trade Facilitationการอำนวยความสะดวกการค้าข้ามพรมแดน
737Modal Shiftการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งระหว่างทาง
738Logistics Service Differentiationการสร้างความแตกต่างในบริการโลจิสติกส์
739Logistics Customer Serviceบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์
740Logistics Cost-to-Serve Modelsแบบจำลองต้นทุนการให้บริการโลจิสติกส์
741Logistics Quality Managementการบริหารจัดการคุณภาพโลจิสติกส์
742Material Traceabilityการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัสดุ
743Logistics Crisis Managementการจัดการวิกฤตด้านโลจิสติกส์
744Delivery Route Optimizationการวางแผนเส้นทางการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
745Logistics Contract Negotiationsการเจรจาต่อรองสัญญาบริการโลจิสติกส์
746Freight Shipping Documentationเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
747Logistics Cost Trade-offsการแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุนโลจิสติกส์กับประสิทธิภาพ
748Warehouse Labor Managementการบริหารจัดการพนักงานในคลังสินค้า
749Cross-Functional Logistics Managementการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบข้ามหน่วยงาน
750Logistics Capacity Planningการวางแผนความสามารถด้านโลจิสติกส์
751Freight Claims Managementการบริหารจัดการคำร้องเรียนด้านการขนส่งสินค้า
752Distribution Center Operationsการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้า
753Postponement Logistics Strategyกลยุทธ์ชะลอการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
754Digital Logistics Transformation:การปรับเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์ดิจิทัล
755Shared Logistics Servicesการแบ่งปันบริการโลจิสติกส์ร่วมกัน
756Logistics Talent Managementการบริหารจัดการบุคลากรด้านโลจิสติกส์
757Logistics Training Programsโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับโลจิสติกส์
758Logistics Professional Certificationsใบรับรองมืออาชีพด้านโลจิสติกส์
759Maritime Logisticsโลจิสติกส์ทางทะเล
760Air Cargo Logisticsโลจิสติกส์สินค้าทางอากาศ
761Rail Freight Logisticsโลจิสติกส์สินค้าทางรถไฟ
762Road Freight Logisticsโลจิสติกส์สินค้าทางถนน
763Apparel Transportation)การขนส่งเครื่องแต่งกาย
764Construction Logisticsโลจิสติกส์งานก่อสร้าง
765Multimodal Transport Logisticsโลจิสติกส์การขนส่งพหุภาคี
766Outbound Logistics Operationsการดำเนินงานโลจิสติกส์สำหรับการจัดส่งออก
767Logistics Continuous Improvementการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง
768Inventory Optimizationการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
769Reverse Logisticsการจัดการกระบวนการย้อนกลับของสินค้า
770Intermodal Transportationการขนส่งที่ใช้รูปแบบการขนส่งหลายประเภทร่วมกัน
771ogistics Risk Managemenการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์
772Logistics Provider Selectionการคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
773Freight Paymentการชำระค่าบริการขนส่งสินค้า
774Logistics Performance Metrics:มาตรวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์
775Warehouse Layout Designการออกแบบผังคลังสินค้า
776Cross-Docking Strategyกลยุทธ์การถ่ายเทสินค้าโดยตรงจากรถรับเข้าไปยังรถส่งออก
777Logistics Tracking and Tracingการติดตามและตรวจสอบสินค้าในระบบโลจิสติกส์
778Yard Management System (YMS)ระบบบริหารจัดการพื้นที่ส่วนร่วมของคลังสินค้า
779Transportation Management System (TMS)ระบบบริหารจัดการการขนส่ง
780Distribution Requirements Planningการวางแผนความต้องการการกระจายสินค้า
781Supply Chain Traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทาน
782Logistics Digital Transformationการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลด้านโลจิสติกส์
783Omni-Channel Fulfillmentการรับคำสั่งซื้อรองรับทุกช่องทาง
784Logistics Process Automationการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์
785Freight Pricing Optimizationการหาราคาที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า
786Warehouse Voice Technologyเทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียงในคลังสินค้า
787Logistics Operations Centerศูนย์ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
788Logistics Process Optimizationการหาค่าเหมาะสมที่สุดของกระบวนการโลจิสติกส์
789Smart Logistics Asset Trackingการติดตามสินทรัพย์แบบอัจฉริยะด้านโลจิสติกส์
790Logistics Education and Trainingการศึกษาและฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์
791Digital Freight Forwarding Platformแพลตฟอร์มการให้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าดิจิทัล
792Green Logistics Certificationการรับรองมาตรฐานด้านโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
793Vertical Logistics IntegrationDigital Freight Forwarding Platform - แพลตฟอร์มการให้บริการตัวแทนขนส่งสิน
794Logistics Failure Mode Analysisการวิเคราะห์รูปแบบการล้มเหลวด้านโลจิสติกส์
795Supply Chain Cyber Securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของห่วงโซ่อุปทาน
796Last Mile Delivery Fleetกองพาหนะสำหรับจัดส่งสินค้าขั้นสุดท้าย
797Freight Liability Insuranceประกันภัยความรับผิดในการขนส่งสินค้า
798Cold Chain Logistics Monitoringการติดตามห่วงโซ่อุณหภูมิคงที่
799Logistics Network Designการออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์
800Cross-Border Proceduresพิธีการผ่านแดน
801Deep Sea Portท่าเรือน้ำลึก
802Containerization Systemระบบคอนเทนเนอร์
803Temperature-Controlled Warehouseคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
804Cold Storageห้องเย็น
805Space Managementการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ
806Theft Preventionการป้องกันการลักขโมย
807Rigid Packagingบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็ง
808Flexible Packagingบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
809Food Packagingบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
810Reusable Packagingบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
811Biodegradable Packagingบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
812Air Bagถุงบรรจุอากาศ
813Cushioning Paperกระดาษกรองกันกระแทก
814Foam Protectionโฟมพลาสติกกันกระแทก
815Shrink Wrappingการหุ้มห่อด้วยพลาสติกหด
816Vacuum Packagingการบรรจุแบบสุญญากาศ
817Stock Takingการตรวจนับสินค้า
818Automated Reorderingระบบการสั่งซื้ออัตโนมัติ
819Spare Parts Managementการจัดการอะไหล่และชิ้นส่วน
820Omni-channel Distributionการบริหารการกระจายสินค้าหลายช่องทาง
821Local Distribution Centerคลังกระจายสินค้าท้องถิ่น
822International Logisticsการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
823Strategic Logistics Managementการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
824Inventory Management & Controlการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
825Stock Outปัญหาสินค้าขาดมือ
826Material Requirements Planning - MRPการวางแผนความต้องการวัสดุ
827Rapid Warehouse Managementการจัดการคลังสินค้าแบบรวดเร็ว
828Parcel Shippingการขนส่งขนาดเล็ก
829Expedited Freight Servicesบริการจัดส่งด่วนพิเศษ
830Direct to Consumer - D2Cการค้าปลีกส่งตรงถึงผู้บริโภค
831Automated Distribution Centerศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ
832Semi-automated Packagingการบรรจุหีบห่อกึ่งอัตโนมัติ
833Warehouse Roboticsหุ่นยนต์คลังสินค้า
834Automated Guided Vehicles - AGVsรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติ
835Real-Time Locating Systems - RTLSเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยคลื่นวิทยุ
836Batteries for Logistics Equipmentแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์โลจิสติกส์
837Transportation Performance Managementระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการขนส่ง
838Transportation Control Centerศูนย์ควบคุมการขนส่ง
839Fuel-Efficient Transportationการขนส่งแบบประหยัดเชื้อเพลิง
840Low-Carbon Transportationการขนส่งคาร์บอนต่ำ
841Freight Documentation Systemระบบการจัดการเอกสารขนส่ง
842Truck Stops/Rest Areasพื้นที่จอดรถบรรทุกระหว่างทาง
843Truck Fueling Stationsสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุก
844Maintenance Managementการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
845Route Optimizationการจัดเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
846Transportation Schedulingการกำหนดเวลาการขนส่ง
847Multi-Stop Deliveryการขนส่งหลายรายการในเที่ยวเดียว
848Empty Running/Deadheadingการขนส่งแบบเปล่า
849Just-in-Time Deliveryการส่งมอบแบบทันเวลา
850Truck Driversพนักงานขับรถบรรทุก
851Logistics Staff Trainingการอบรมพนักงานด้านโลจิสติกส์
852Freight Data Collectionระบบการจัดเก็บข้อมูลขนส่ง
853Logistics Data Analyticsการวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์
854Performance Measurement & Monitoringการวัดและติดตามประสิทธิภาพ
855Key Performance Indicators - KPIsดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
856Logistics Cost Analysisการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์
857Logistics Cost Controlการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์
858Logistics Procurementการจัดซื้อโลจิสติกส์
859Outsourcing Contract Managementการบริหารสัญญาการจ้างงานภายนอก
860Logistics Service Provider Evaluationการประเมินผู้ให้บริการโลจิสติกส์
861Integrated Logistics Servicesบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร
862Lifting & Handling Equipmentอุปกรณ์ยกและขนถ่าย
863Conveyor Systemsระบบลำเลียงสายพาน
864Box Chutes/Slidesรางเลื่อนสำหรับกล่องบรรจุ
865Warehouse Cranesเครนสำหรับคลังสินค้า
866Automated Robotic Machineryเครื่องจักรกลหุ่นยนต์อัตโนมัติ
867X-Ray Inspection Technologyเทคโนโลยีการฉายรังสีเอกซ์
868Warehouse Ventilation Systemsระบบระบายอากาศในคลังสินค้า
869Container Inspection & Maintenanceการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์
870Container Depotsสถานีบริการตู้คอนเทนเนอร์
871Personal Parcel Hubsศูนย์รวมพัสดุภัณฑ์ส่วนบุคคล
872Light Delivery Vehiclesพาหนะขนาดเล็กสำหรับการกระจายสินค้า
873Vehicle Tracking Systemsระบบติดตามยานพาหนะ
874Scheduled Vehicle Maintenanceการบำรุงรักษายานพาหนะตามกำหนดเวลา
875Fuel Planning & Procurementการวางแผนเชื้อเพลิงและการจัดหาน้ำมัน
876Hazmat Transportation Safety Requirementsข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
877Agricultural Commodities Transportation Regulationsข้อบังคับด้านการขนส่งสินค้าเกษตร
878Perishable Goods Shipping Managementการจัดการขนส่งสินค้าเสียง่าย
879Temperature Control in Transitการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
880Refrigerated Trucksรถบรรทุกสินค้าแช่เย็น
881Delicate Materials Containersคอนเทนเนอร์สำหรับวัสดุเปราะบาง
882Safe Box Loading Methodsวิธีการบรรจุกล่องอย่างปลอดภัย
883Cargo Securing Equipmentอุปกรณ์ผูกมัดและรัดกล่องสินค้า
884Oversized/Odd-Shaped Freight Transportationการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และรูปร่างพิเศษ
885Specialized Freight Vehiclesยานพาหนะสำหรับสินค้าพิเศษ
886Cargo Damage Controlการควบคุมความเสียหายจากการขนส่ง
887Careful Freight Handlingการขนถ่ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง
888Cargo Tracking & Notificationการติดตามสินค้าและการแจ้งสถานะ
889Supply Chain Traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
890Returns Managementการจัดการคืนสินค้า
891Returns & Refurbishment Centersศูนย์คืนสินค้าและกระจายสินค้าใหม่
892Shipment Tracking Sensorsเซ็นเซอร์ติดตามการขนส่ง
893Barcode Scanning Technologyเทคโนโลยีการสแกนบาร์โค้ด
894GPS Cargo Trackingระบบจีพีเอสในการติดตามสินค้า
895RFID Chip Technologyเทคโนโลยีชิปแท็ก
896Warehouse Wearable Devicesอุปกรณ์สวมใส่สำหรับคลังสินค้า
897Augmented Reality Glasses for Distributionแว่นตาเสมือนจริงสำหรับการกระจายสินค้า
898Robotics for Logisticsหุ่นยนต์เพื่องานโลจิสติกส์
899AI for Logistics Managementปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
900Intelligent Order Processing Systemsระบบอัจฉริยะสำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อ
901Green Logisticsโลจิสติกส์สีเขียว
902Green Freight Carriersบริษัทการขนส่งสีเขียว
903Eco-Friendly Logistics Providersผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
904Logistics Environmental Impact Assessmentsการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโลจิสติกส์
905Logistics Leadership Developmentการพัฒนาผู้นำโลจิสติกส์
906Freight Transportation Regulationsกฎหมายการขนส่งสินค้า
907Safety Regulationsกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย
908Customs & Tax Requirementsข้อกำหนดทางภาษีศุลกากร
909International Transportationการขนส่งระหว่างประเทศ
910Cross-Border Procedures & Trade Agreementsพิธีการผ่านแดนและข้อตกลงการค้า
911Import/Export Documentationเอกสารกำกับการนำเข้าและส่งออก
912Regulatory Complianceการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
913Regulatory Risk Managementการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
914Ocean Route Planningการวางแผนเส้นทางทางทะเล
915Cargo Shippingการขนส่งทางเรือบรรทุกสินค้า
916Cargo Ship Typesประเภทของเรือบรรทุกสินค้า
917Sea Containersคอนเทนเนอร์ทางทะเล
918Cargo Portsท่าเรือบรรทุกสินค้า
919Rail Freight Terminalsสถานีรถไฟบรรทุกสินค้า
920Rail Freight Transportationการขนส่งรถไฟบรรทุกสินค้า
921Rail Freight Corridorsทางรถไฟสำหรับขนส่งสินค้า
922Intermodal Freight Transferการขนถ่ายสินค้าระหว่างพาหนะ
923Container Handling Trucksรถบรรทุกขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์
924Cross-Border Distribution Centersศูนย์กระจายสินค้าข้ามพรมแดน
925Logistics Industrial Parksนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
926Logistics Clustersคลัสเตอร์โลจิสติกส์
927Transportation Networksโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
928Air Cargo Terminalsท่าอากาศยานสินค้า
929Cargo Aircraftอากาศยานบรรทุกสินค้า
930Airport Warehouse Facilitiesพื้นที่คลังสินค้าท่าอากาศยาน
931Air Cargo Handlingการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ
932Air Express Servicesบริการจัดส่งด่วนทางอากาศ
933Cargo Insurance Providersบริษัทประกันภัยขนส่งสินค้า
934Transportation Risk Assessmentการประเมินความเสี่ยงการขนส่ง
935Safety Risk Managementการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
936Anti-Smuggling Measuresการป้องกันการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
937Exception Managementการตรวจสอบความผิดปกติ
938Cargo Tracking & Tracingการสืบสวนและติดตามสินค้า
939Automated Material Handling Systemsระบบขนถ่ายอัตโนมัติ
940Automated Conveyor Systemsสายพานลำเลียงอัตโนมัติ
941Automated Warehouse Cranesเครนอัตโนมัติในคลังสินค้า
942Goods-to-Person Roboticsหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสินค้า
943Put Wall Robotsหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า
9443D Vision Technologyเทคโนโลยีการจับภาพสามมิติ
945Autonomous Robot Navigationระบบนำทางอัตโนมัติสำหรับหุ่นยนต์
946Cloud Robot Integrationการเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับระบบคลาวด์
947AI Technologies for Roboticsเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์
948Digital Warehouse Control & Integrationการควบคุมและการเชื่อมโยงคลังสินค้าแบบดิจิทัล
949Digital Supply Chain Management Systemsระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล
950Cloud Computing for Logisticsคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับโลจิสติกส์
951Logistics Big Data Analyticsการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านโลจิสติกส์
952Digital Trade Platformsบล็อกเชนสำหรับห่วงโซ่อุปทาน
953Blockchain for Supply Chainsบล็อกเชนสำหรับห่วงโซ่อุปทาน
954Internet of Things for Logisticsอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโลจิสติกส์
955Digital Shipment Tracking Toolsเครื่องมือติดตามการขนส่งแบบดิจิทัล
956Automated Decision Support Systemsระบบช่วยตัดสินใจอัตโนมัติ
957Cybersecurity Measuresการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
958Cross-Border Transportationการขนส่งข้ามพรมแดน
959Import/Export Operationsการนำเข้าและส่งออกสินค้า
960Freight Forwardersตัวแทนออกของและนำเข้า
961International Shipping Linesสายการเดินเรือระหว่างประเทศ
962International Customs Regulationsกฎระเบียบศุลกากรระหว่างประเทศ
963Free Trade Zonesเขตปลอดภาษีนำเข้า
964Global Trade Platformsแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศ
965Foreign Trade Partner Relationship Managementการจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้าต่างประเทศ
966Agri-Logisticsโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเกษตร
967Refrigerated Agricultural Transportการขนส่งสินค้าเกษตรแช่เย็น
968Food Cold Chainsโซ่ความเย็นสำหรับอาหาร
969Fresh Produce Logisticsโลจิสติกส์สำหรับอาหารสด
970Inventory Management Servicesบริการควบคุมสินค้าคงคลัง
971Materials/Spare Parts Procurementการจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนอะไหล่
972Returns Management Servicesบริการจัดการคืนสินค้า
973Third-Party Distribution Centersศูนย์กระจายสินค้าของบุคคลที่สาม
974Value-Added Servicesการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบรรจุภัณฑ์
975Packaging Servicesบริการจัดการบรรจุภัณฑ์
976Stock & Non-Stock Storage Servicesบริการจัดเก็บสินค้าติดสต๊อกและไม่ติดสต๊อกชั่วคราว
977Customs Duty-Paid Servicesบริการรับจัดการภาษีศุลกากรล่วงหน้า
978Customs Brokerage Servicesบริษัทบริการออกของและนำเข้า
979International Freight Forwarding Servicesการจ้างบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
980Logistics Subcontractorsคู่ค้ารับเหมาช่วงด้านโลจิสติกส์
981Sustainable Apparel Logisticsโลจิสติกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
982Cross-Border Retail Logisticsการขนส่งข้ามแดนสำหรับธุรกิจค้าปลีก
983Seasonal/Peak Logisticsการขนส่งสินค้าเทศกาลและช่วงเทศกาล
984Cash&Carry/Wholesale Retail Logistics
โลจิสติกส์ร้านค้าปลีกออมสินและค้าส่ง
985On-Site Temporary Warehouse Managementการจัดการคลังสินค้าชั่วคราวในสถานที่ก่อสร้าง
986Solar Panel & Wind Turbine Transportationการขนส่งเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลม
987Renewable Energy Mining Logisticsโลจิสติกส์เหมืองแร่พลังงานทดแทน
988Mining Warehouse Managementการจัดการคลังสินค้าเหมืองแร่
989Petrochemical Industry Logisticsโลจิสติกส์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
990Chemical Product Supply Chain Managementการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
991Industrial Freight Truckingการกระจายสินค้าอุตสาหกรรมด้วยรถหัวลาก
992Refrigeration Product Transportationการขนส่งผลิตภัณฑ์กระจายความเย็น
993Construction Material Deliverการจัดส่งวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง
994Industrial Warehouse Managementการจัดการคลังสินค้าอุตสาหกรรม
995Materials & Parts Managementการจัดการวัสดุและชิ้นส่วน
996Industrial Packaging Designการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม
997Heavy/Oversized Equipment Movementการขนส่งอุปกรณ์หนักและขนาดใหญ่
998Raw Material Transportationการขนส่งวัตถุดิบ
999Industrial Logisticsโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
1000Lean Manufacturingปรัชญาการผลิตแบบลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้คำศัพท์โลจิสติกส์เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับเส้นทางการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของอุตสาหกรรมธุรกิจและโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา!

Share this post