รับจด อย. อาหาร ขอ อย. สินค้านำเข้า

บริการรับจด อย. อาหาร

รับจด อย. อาหาร ขอ อย. สินค้านำเข้า

รับจด อย. อาหาร

ผู้ประกอบการที่ต้องการขึ้นทะเบียนและรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์อาหารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่เรียกว่า รับจด อย. อาหาร นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารถูกต้องตามกฎหมายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับจด อย. อาหาร พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการจดแจ้งผลิตภัณฑ์อาหารให้ท่านอย่างครบถ้วน

บริการของเราครอบคลุมทุกประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรืออาหารเสริม เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรับจด อย. อาหาร สามารถให้คำแนะนำและดำเนินการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ท่านได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารหรือใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์อาหารอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้เรายังให้บริการอัพเดทและต่ออายุการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารด้วย เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริการของเราครอบคลุมถึงการจัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารของท่านเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ

หากท่านมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการรับจด อย. อาหาร สามารถติดต่อพวกเราได้ตลอดเวลา เราพร้อมให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อช่วยให้ท่านผ่านกระบวนการรับจด อย. อาหารได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการขอรับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์อาหาร

ขั้นตอนที่ 1 : สถานที่นำเข้าและเก็บอาหาร

การรับจด อย. อาหารเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน อ้างอิงตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่าต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยการขอและให้อนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) และใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี

ในการยื่นขอรับจด อย. อาหารนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดเตรียมสถานที่นำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้:

 1. สถานที่นำเข้าอาหาร (สำนักงาน)
  – เป็นอาคารถาวรตั้งอยู่ในที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้าอาหาร
  – มีสถานที่ตั้งตรงตามหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์ และตรวจสอบได้ตลอด
  – มั่นคงและถูกสุขลักษณะ
 2. สถานที่เก็บอาหาร (โกดังสินค้า)- ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
  – เป็นอาคารมั่นคงถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บอาหาร แยกจากบริเวณพักอาศัย
  – ห้องหรือบริเวณเก็บอาหารต้องสะอาด มีแสงสว่างและระบบระบายอากาศที่ดี
  – ไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณอื่น ยกเว้นมีการกั้นแยกเป็นสัดส่วน

การดำเนินการรับจด อย. อาหารให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง

แนวทางการจัดเก็บอาหาร

 1. พื้นที่จัดเก็บต้องเพียงพอและเหมาะสม
 2. แยกส่วนที่พักอาศัยออกจากพื้นที่เก็บอาหารอย่างชัดเจน ไม่ปะปนกับสินค้าอื่น
 3. ถ้าเก็บอาหารร่วมกับสินค้าอื่นในคลังสินค้า ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน มีมาตรการควบคุม
 4. การเก็บในอาคารชุด ต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลของอาคารนั้น และแสดงเอกสารอนุญาต
 5. กรณีผู้ผลิตแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นเช่าเก็บ ต้องมีมาตรการควบคุมการปนเปื้อนข้าม
 6. ร้านอาหาร/ร้านค้าที่นำเข้าวัตถุดิบ ต้องพิจารณาพื้นที่และมาตรการป้องกันปนเปื้อน
 7. ห้องเก็บอาหารต้องไม่เป็นทางผ่านไปยังบริเวณอื่น
 8. ห้ามเก็บร่วมกับสถานที่ผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย
 9. การเก็บอาหารหลายประเภท ต้องแยกให้เป็นสัดส่วน มีป้ายแสดงประเภทอาหารอย่างชัดเจน
 10. ติดป้ายแสดงสถานที่นำเข้า/เก็บอาหาร ตามมาตรา 23 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522

ระยะเวลาพิจารณาหลังยื่นเอกสารครบถ้วน 15 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาสินค้า

แนวทางการจัดประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของ อย.

การผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีกฎหมายควบคุมกำกับแยกต่างหากจากกัน ดังนั้นการยื่นขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์จึงมีความแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตรงตามประเภทของผลิตภัณฑ์

เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ยาแผนปัจจุบันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เครื่องมือแพทย์อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น

การดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ควบคุมแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ จะทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขั้นตอนที่ 3: แนวทางการจัดเตรียมและรายชื่อเอกสารในการยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อ อย.

หลังจากทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจัดอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาต โดยคุณจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิต/นำเข้าก่อน หลังได้รับอนุมัติเลขสถานที่แล้ว จึงจะสามารถยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้

ตัวอย่างเช่น:

 1. หากต้องการผลิตน้ำผลไม้กระป๋องจำหน่ายในประเทศ คุณต้องยื่นจดสถานที่ผลิตอาหารก่อน จากนั้นจึงยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้กระป๋อง
 2. หากต้องการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากประเทศจีน คุณต้องยื่นขอจดสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ก่อน แล้วจึงยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยรายชื่อเอกสารสำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามประเภทผลิตภัณฑ์และกฎหมายที่ควบคุม อย่างไรก็ตาม เอกสารที่สำคัญและจำเป็นจะต้องจัดเตรียม ได้แก่ เอกสารกรรมสิทธิ์ในสถานที่ แผนผังโรงงาน/คลังสินค้า ใบรับรองมาตรฐาน เอกสารกระบวนการผลิต/นำเข้า เป็นต้น

รายการเอกสารสำหรับสถานที่ผลิต (เบื้องต้น)

 1. แบบคำขอ
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 3. สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 6. ภาพถ่ายสถานที่ผลิตและอุปกรณ์
 7. แผนที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ผลิต
 8. ขั้นตอนการผลิต / สูตรส่วนประกอบ
 9. เอกสารแสดงระบบกำจัดของเสีย
 10. คำรับรองต่าง ๆ
 11. ใบรับรองแพทย์

รายการเอกสารสำหรับสถานที่นำเข้า (เบื้องต้น)

 1. แบบคำขอ
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 3. สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
 6. ภาพถ่ายสถานที่นำเข้าและอุปกรณ์
 7. แผนที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ผลิต
 8. คำรับรองต่าง ๆ
 9. ใบรับรองแพทย์

รายการเอกสารสำหรับการยื่นผลิตภัณฑ์อาหาร (เบื้องต้น)

**รายการเอกสารขึ้นอยู่ปรเภทอาหารของผลิตภัณฑ์

 1. ชื่อและสูตรการผลิต 100 %
 2. กรรมวิธีการผลิต
 3. วิธีการบริโภค / ปริมาณในการบริโภค
 4. ฉลากสินค้า
 5. ผลทดสอบ (ถ้ามี)
 6. Specification
 7. Certificate of analysis
 8. รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
 9. วิธีการเก็บรักษา / อายุการเก็บรักษา
 10. ใบรับรองสถานที่ผลิต / นำเข้า
 11. ข้อกำหนดคุณภาพของวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ
 12. เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน (ISO 22000, HACCP and FSSC )
 13. เอกสารคำขอและเอกสารอื่นๆตามข้อกำหนดของกลุ่มอาหาร

รับจด อย. อาหาร

Intelligence Business (Thailand) เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการรับจด อย. อาหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานาน บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา จัดเตรียมเอกสาร ยื่นขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร ติดตามงาน และรับรองผลการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริการจด อย.

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการรับจด อย. อาหารเป็นอย่างดี ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการอย่างมืออาชีพในทุกขั้นตอน
เราเข้าใจถึงความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือความซับซ้อนของขั้นตอนการจดทะเบียน Intelligence Business (Thailand) พร้อมเป็นพันธมิตรคู่คิดที่จะเคียงข้างคุณในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
การรับจด อย. อาหารอย่างถูกต้องมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของธุรกิจ โดยที่ Intelligence Business (Thailand) มุ่งมั่นที่จะให้บริการในระดับมาตรฐานสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าของเรา

 

Share this post