Programmer : สายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ มีตำแหน่งอะไรบ้าง

สายงานโปรแกรมเมอร์

Programmer : สายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ มีตำแหน่งอะไรบ้าง

อาชีพ โปรแกรมเมอร์ ทำอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ จะทำหน้าที่ นำข้อมูลการออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมจะแตกต่างกันไป อย่างเช่นภาษา JAVA,JavaScript,PHP,C#,Python และ ภาษาอื่นๆอีกมากมาย

แต่ส่วนใหญ่โครงสร้างภาษาจะคล้ายๆกันครับ  พอเขียนโปรแกรมแล้วหลังจากนั้นก็ทำการทดสอบระบบและส่งให้นักวิเคราะห์ระบบทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหากจุดบกพร่องและแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงครับ

ตัวอย่าง อาชีพสายโปรแกรมเมอร์

– Programmer
– Senior Programmer
– Application Developer
– ios Developer
– Android Developer
– Java Developer เน้นภาษาจาวา
– Front-end Developer
– Test Engineer
– E-Commerce Developer
– VB Developer
– PHP Programmer เน้นภาษาพีเฮสพี
– Software Tester
– Software Engineer
– Project Manager

ความต้องการของตลาดแรงงาน

การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ยังสามารถขยายตัวไปได้อีกมาก จำนวนโปรแกรมเมอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงยังไม่เพียงพอกับความต้องการขยายตลาดวงการไอที อาชีพนี้จึงยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จึงควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในงานและพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

Share this post