หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

中国 GACC 注册号有效期是多少年 ?

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารจากประเทศจีน หมายเลขทะเบียน GACC เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมี ทว่า นอกเหนือจากขั้นตอนในการขอหมายเลขทะเบียนแล้ว ระยะเวลาที่หมายเลขทะเบียน GACC มีผลบังคับใช้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน

ในระเบียบ 248 มาตรา 20  แจ้งว่า “หากผู้ประกอบการประสงค์จะต่อ อายุการขึ้นทะเบียน จะต้องดำเนินการภายใน 3 – 6 เดือนล่วงหน้าก่อนทะเบียน หมดอายุ”อาจมีเอกสารที่ต้องแนบ ได้แก่ 

  1. ใบขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
  2. เอกสารคำรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของระเบียบนี้ต่อไป โดยหมายเลขทะเบียน GACC จะมีอายุ 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบ CIFER โดยเลือก Application for extension จากเมนูบาร์และจะปรากฏตารางรายการสินค้า ที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว พร้อมระบุวันที่หมดอายุ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถกดปุ่ม “Extend” ในการยื่นคำขอต่ออายุ หลังจากกดต่ออายุแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูล โดยต้องมีการดาวน์โหลดเอกสาร “Declaration for the extension of registration of manufacturer” นำมากรอกข้อมูล ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องมีการบังคับให้แนบ ประกอบคำขอต่ออายุ

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุการใช้งานกี่ปี? สิ่งที่ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

หมายเลขทะเบียน GACC คืออะไร?

หมายเลขทะเบียน GACC เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารจากประเทศจีน สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าสินค้าประเภทนี้จากจีน การทำความเข้าใจกับหมายเลขทะเบียน GACC และระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นขึ้น

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับจากวันที่ออกหมายเลข เมื่อหมดอายุแล้ว ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจะต้องยื่นขอหมายเลขทะเบียนใหม่อีกครั้ง การพลาดการต่ออายุหมายเลขทะเบียนอาจส่งผลให้ไม่สามารถส่งสินค้าเข้าประเทศจีนได้ชั่วคราว

ก่อนทะเบียนหมดอายุต้องดำเนินการภายในกี่เดือนล่วงหน้า?

ก่อนหมายเลขทะเบียน GACC จะหมดอายุจะต้องดำเนินการภายใน 3-6 เดือนล่วงหน้า หากไม่ต่ออายุ GACC จะยกเลิกทะเบียน

ด้วยข้อมูลที่ละเอียดและทันสมัยเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานของหมายเลขทะเบียน GACC ผู้นำเข้าสินค้าจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการหมายเลขทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎระเบียบ

Share this post