เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับจุดประสงค์

เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับวัตถุประสงค์

เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับจุดประสงค์

จะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที สิ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพาสปอร์ตใช่ไหมคะ แต่! บางประเทศมีแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ได้นะ จะต้องมีวีซ่าเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวีซ่าประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการยื่นคำร้องขอรับวีซ่า  อีกทั้งกำหนดระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจนค่า 

วีซ่า (Visa) หรือการตรวจลงตรา นั้นหมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา 

 

โดยสรุปแล้ว วีซ่าคือเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ภายในช่วงเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งวีซ่านั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ 

 

ประเภทวีซ่า 

 

  1. การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร เล่นกีฬา หรือเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

  1. การตรวจลงตราสำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Tourist Visa)

สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละ 60 วัน

  1. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

  1. การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)

สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตหรือกงสุล หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

  1. การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)

สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ และผู้ร้องจะต้องถือหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติ ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

  1. การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

สำหรับคนต่างแดนที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเพื่อการอื่นนอกจากการเข้ามาประจำการในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติหน้าที่การทูต หรือกงศุล หรือราชการ ระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

  1. การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว

สำหรับคนต่างแดนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยระยะเวลาอาศัยอยู่ได้ 1 ปี

 

จะเห็นได้ว่าวีซ่านั้นมีหลายประเภทมากมายเลยทีเดียว และแต่ละประเภทนั้นจะมีจุดประสงค์ ขอบเขตและระยะเวลาที่ต่างกันไป ซึ่งวีซ่านั้นใช่ว่าจะเป็นตัวรับประกันเสมอไป หากเราทำผิดกฎหมายหรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของวีซ่าอย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถถูกยกเลิกได้ทุกเมื่ออีกด้วย

Share this post