แผนผังเว็บไซต์

Pages

เรา คือใคร

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด
Total Online Communication

บริษัท Intelligence Business (Thailand) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Mobile Application, Website Development, Software application, Online Marketing, Graphic Design, Import – Export และ Consulting โดยปัจจุบันบริษัทให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 องค์กร และปัจจุบันทางบริษัทได้ขยายกิจการ โดยมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 18 คน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพบริการของเรา ซึ่งเราได้รับการยอมรับอย่างดีจากลูกค้าตลอดมา ความเชื่อถือที่ลูกค้ามอบให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เรามั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเทคโนโลยีและนำมาปรับมาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราขอมอบคำขอบคุณแก่ลูกค้าทุกท่าน รวมถึงทีมงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดมา