9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับ โลจิสติกส์

九个值得了解的物流词汇

9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับ โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการไหลเวียนของสินค้า บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

IntBizTH รวบรวม 9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับ โลจิสติกส์มาให้แล้ว

9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับ โลจิสติกส์

9 คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับ โลจิสติกส์

1.Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน

หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดซื้อ การผลิต  การจัดเก็บสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดจำหน่าย  และการขนส่ง  ตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค

2. Reverse Logistics การรับสินค้าคืนหรือส่งสินค้ากลับ

หมายถึง  กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากผู้บริโภคมายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับคืนสินค้า สินค้าเกิดการเสียหาย สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าหมดอายุการใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าใช้ประโยชน์ในมูลค่าสินค้าที่ยังมีอยู่ หรือทำลายทิ้งอย่างเหมาะสม

3.Multimodal Transport การขนส่งหลายรูปแบบ

หมายถึง การขนส่งสินค้าหลายวิธีร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งร่วมกันระหว่างการเรือ รถบบรรทุก และรถไฟ นิยมใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นการขนส่งสินค้าในระยะทางไกล หรือเป็นสินค้าที่ต้องใช้การขนส่งเส้นทางอ้อม

4.Cross-Dock Warehouse ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า

หมายถึง คลังสินค้าที่ใช้สำหรับการรับและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน เพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง

5. Freight Forwarder ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

หมายถึง ตัวแทน/ตัวกลางระหว่างผู้ส่งออก  ผู้นำเข้า  สายเรือ/สายการบิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตัวเอง) เมื่อจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ยังรับดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า โดยจัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้า และส่งมอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้าหรือส่งสินค้าออก

6.Retail ผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก

หมายถึง การค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแสวงหากำไรและความต้องการของสินค้า การค้าปลีกเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยมีการจ่ายค่าสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงบริการเก็บเงินปลายทาง และจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่ง

7.Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า

หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าเข้า-ออก ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อ จัดหาสินค้า และจัดส่งสินค้าไปให้ถึงมือผู้บริโภค

8.Supply Chain Management การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

หมายถึง การรวบรวม การวางแผนและการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดซื้อ และจัดส่งสินค้า แก่ลูกค้า รวมไปถึงการแปรสภาพและการจัดการกระบวนการโดยรวมของการไหลของวัตถุ สินค้า ตลอดจนข้อมูล และธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านองค์การที่เป็นผู้ส่งมอบ

9.Inventory Management การบริหารสินค้าคงคลัง

หมายถึง การจัดการต่างๆ เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่การรวบรวม จดบันทึกสินค้าเข้า-ออก ควบคุมปริมาณสินค้า รวมถึงการดูแลรักษา จัดเก็บทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

การทำความเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ในที่สุด

Share this post