นำเข้า-ส่งออกสินค้า(ไทย-จีน)

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ระหว่างการ ขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียน GACC (General Administration of Customs of China) เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน แต่ในบางกรณี ข้อมูลที่ได้ยื่นไว้เมื่อตอนแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้อง (เพิ่มเติม…)

CIFER คืออะไร?

CIFER คืออะไร?

ทำความรู้จักกับระบบการจัดการการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ China Import Food Enterprises Registration (CIFER) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารไปยังตลาดจีน การขึ้นทะเบียนผ่านระบบ China Import Food Enterprises Registration (CIFER) เป็นขั้นตอนสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่จะสามารถนำเข้าสินค้าไปจำหน่ายในประเทศจีนได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจกับระบบการจัดการการขึ้นทะเบียน CIFER อย่างละเอียดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

(เพิ่มเติม…)

中国 GACC 注册号有效期是多少年 ?

หมายเลขทะเบียน GACC มีอายุกี่ปี?

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารจากประเทศจีน หมายเลขทะเบียน GACC เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องมี ทว่า นอกเหนือจากขั้นตอนในการขอหมายเลขทะเบียนแล้ว ระยะเวลาที่หมายเลขทะเบียน GACC มีผลบังคับใช้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้นำเข้าต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน

ในระเบียบ 248 มาตรา 20  แจ้งว่า “หากผู้ประกอบการประสงค์จะต่อ อายุการขึ้นทะเบียน จะต้องดำเนินการภายใน 3 – 6 เดือนล่วงหน้าก่อนทะเบียน หมดอายุ”อาจมีเอกสารที่ต้องแนบ ได้แก่ 

  1. ใบขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
  2. เอกสารคำรับรองว่าบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของระเบียบนี้ต่อไป โดยหมายเลขทะเบียน GACC จะมีอายุ 5 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบ CIFER โดยเลือก Application for extension จากเมนูบาร์และจะปรากฏตารางรายการสินค้า ที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว พร้อมระบุวันที่หมดอายุ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถกดปุ่ม “Extend” ในการยื่นคำขอต่ออายุ หลังจากกดต่ออายุแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกข้อมูล โดยต้องมีการดาวน์โหลดเอกสาร “Declaration for the extension of registration of manufacturer” นำมากรอกข้อมูล ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องมีการบังคับให้แนบ ประกอบคำขอต่ออายุ

(เพิ่มเติม…)

"Each position of the GACC registration number represents different information.

หมายเลขการขึ้นทะเบียน GACC แต่ละตำแหน่ง บอกอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ GACC (General Administration of Customs of China) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการนำเข้าสินค้าไปจากประเทศอื่นเข้าสู่ประเทศจีน การทำเช่นนี้ช่วยให้สามารถทำการนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่ประเทศจีนกำหนดไว้ (เพิ่มเติม…)

GACC 是什么?

GACC คืออะไร?

GACC คือ General Administration of Customs of China หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน
เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีน โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และดูแลปฏิบัติการด้านศุลกากร รวมถึงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้า-ส่งออก

(เพิ่มเติม…)

รวมคำศัพท์โลจิสติกส์ 1000 คำ

รวมคําศัพท์โลจิสติกส์ 1,000 คํา

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบ และทรัพยากรอื่นๆ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง โดยให้บริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า โลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกประเภท เช่น การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ซึ่งเป็นการทำให้สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด (เพิ่มเติม…)