跟我们工作

คุณสมบัติ :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 •  มีประสบการณ์ด้านการตัด HTML/CSS 1 ปีขึ้นไป
 •  มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน HTML/CSS เป็นอย่างดี
 •  แก้ไขดัดแปลงใช้ javascript script ได้
 •  มีพื้นฐานการเขียน HTML 5 และ Responsive Design
 •  มีพื้นฐานการใช้ Photoshop, Illustrator เบื้องต้น
 •  เข้าใจหลักการ user interface / user experience design
 •  มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้ความกดดันได้
 •  สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้
 •  มีความกระตือรือร้น ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอยู่เสมอ
 •  สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (เป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีความจำเป็น)
  *** หากท่านใดมีผลงานกรุณาแนบผลงานมาด้วย ***

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ทำ website จาก PSD แล้วนำมาตัดประกอบเป็น HTML โดยใช้เทคนิค CSS / Html
 • ประกอบเว็บด้วย css / div
 • ทำเว็บไซต์ให้แสดงผลถูกต้องทุก browser และรองรับ responsive
 • ประยุกต์ใช้ Java Script ให้เว็บไซต์ออกมาตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำให้เว็บไซต์รองรับการทำ SEO
 • ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

 • มีความเข้าใจพื้นฐาน HTML,XHTML,CSS เป็นอย่างดี (ถ้ามีความรู้ด้าน HTML5 และ CSS3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย PHP ตามแนวคิด OOP ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript ได้ (OOP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความเข้าใจและออกแบบฐานข้อมูลด้วย MySql
 • มีความเข้าใจหลักการโปรแกรมบน protocol HTTP เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เร็ว ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และทำงานเป็นทีมได้
 • ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Web-based Mobile Application ด้วย Sencha Touch Framework ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
 • Expert : PHP (OOP), JavaScript (OOP), SQL, Data  Mode, etc…
 • PHP Framework Experience : Codeigniter, Cakephp, Laravel, Symfony2, etc…

คุณสมบัติ :

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถนำเสนอ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มั่นใจในตนเอง อดทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office โดยเฉพาะ Powerpoint หรือ Keynote) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจด้าน social marketing และเทคโนโลยี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีร่วมงานกับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe photoshop และ Adobe illustrator อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความเข้าใจพื้นฐาน HTML,XHTML,CSS เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Indesign จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอินเตอร์เฟส จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Intelligence Business (Thailand) Co.,Ltd.
2/119 Rat Phatthana Rd., Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok, 10240

สมัครงาน programmer Marketing

เอกสาร/หลักฐาน การสมัครงาน

 • Resume และ Portfolio
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และข้อความแนะนำตัวสั้นๆ

ส่งประวัติ และผลงานมาได้ที่ [email protected]

LINE : @intbizth


รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ :
 • นิสิต/นักศึกษา ทุกชั้นปี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีความตั้งใจสูง
 • ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ทัศนคติดี มีน้ำใจต่อผู้อื่น
 • ระยะเวลาฝึกงานตามความต้องการ
 • มี Notebook เป็นของตัวเอง
 • มีใบรับรองขอฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
ส่งประวัติ-รูปถ่าย และผลงาน (Portfolio) ระบุตำแหน่ง และระยะเวลาฝึกงานให้ชัดเจนมาที่ [email protected] หรือ LINE : @intbizth

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จำกัด

2/119 (รามคำแหง-สุวรรณภูมิ) ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02-115-9907
แฟกซ์ 02-115-9908
อีเมลล์ [email protected]
สมัครงาน/ฝึกงาน [email protected]