Tag - ประเภทวีซ่า

เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับวัตถุประสงค์

เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับจุดประสงค์

จะเดินทางไปต่างประเทศทั้งที สิ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพาสปอร์ตใช่ไหมคะ แต่! บางประเทศมีแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ได้นะ จะต้องมีวีซ่าเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวีซ่าประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการยื่นคำร้องขอรับวีซ่า  อีกทั้งกำหนดระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจนค่า 

 

วีซ่า (Visa) หรือการตรวจลงตรา นั้นหมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรานั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา 

 

โดยสรุปแล้ว วีซ่าคือเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ภายในช่วงเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ซึ่งวีซ่านั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ 

(more…)