พัฒนาชาติ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

พัฒนาชาติ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)


Project Description

พัฒนาชาติ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนด้วยเทคโนโลยีผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
obj_pattanachat

Live Preview