Tag - ขึ้นทะเบียนGACC

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ระหว่างการ ขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียน GACC (General Administration of Customs of China) เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน แต่ในบางกรณี ข้อมูลที่ได้ยื่นไว้เมื่อตอนแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้อง (เพิ่มเติม…)