Tag - GACC คือ

GACC 是什么?

GACC คืออะไร?

GACC คือ General Administration of Customs of China หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน
เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีน โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และดูแลปฏิบัติการด้านศุลกากร รวมถึงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้า-ส่งออก

(เพิ่มเติม…)