บริการขอใบอนุญาต มอก. ถูกต้องตามกฎหมาย(ผ่าน 100%)

มอก

บริการขอใบอนุญาต มอก. ถูกต้องตามกฎหมาย

มอก.

มอก. (Thai Industrial Satandard) เป็นคำย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"

ขั้นตอนการขอ มอก. จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้านมาตรฐานต่างๆ มากมายที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในการดำเนินการ ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา และจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาต มอก. เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา

QR-IntBizTH

ติดต่อสอบถาม

สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน

สายด่วน (10 คู่สาย)

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

ฝากข้อมูลให้ติดต่อกลับ

( กรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : บริการขอใบอนุญาต มอก. ถูกต้องตามกฎหมาย(ผ่าน 100%)

มอก. คืออะไร

มอก. (Thai Industrial Satandard) เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม การได้รับการรับรอง มอก. หมายความว่าสินค้านั้นได้ผ่านการตรวจสอบและทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

มอก. มีความสำคัญอย่างไร?

 1. เป็นการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอย่างเข้มงวด มอก. จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 3.  สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก. จะสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น

มอก. มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตอย่างไร?

 1. เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายและการตลาด
 2. สามารถใช้สัญลักษณ์ มอก. ในการส่งเสริมการตลาดและการขาย เช่นระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการรับรอง
 3. สามารถนำใบรับรองมาตรฐาน มอก. ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากหลายประเทศให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้า
 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ในฐานะผู้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. มีความน่าเชื่อถือ รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับแบรนด์สินค้าในปัจจุบัน

มอก. มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร?

 1. ให้ความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ลดความเสี่ยงจากการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย
 2. ช่วยให้ผู้บริ โภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากมีองค์กรคอยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอย่างเข้มงวด ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการหาข้อมูลและประเมินสินค้าด้วยตนเอง
 3. คุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในการได้รับสินค้าที่ดีและปลอดภัย หากพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ได้มาตรฐาน มอก. ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายได้
 4. ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดเงินในระยะยาว เนื่องจากสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. จะมีคุณภาพที่ดี ทนทาน คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ต้องเสียเงินซื้อสินค้าใหม่บ่อยครั้ง

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

 1. เป็นมาตรฐานระดับสากลที่ใช้อ้างอิงได้ทั่วโลก ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ หรือการยื่นจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.) ในประเทศอื่นๆ
 2. ช่วยป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและลักลอบจำหน่ายในประเทศ
 3. ช่วยป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภาคสาธารณสุขหรืออุตสาหกรรม
 4. สร้างความเข้าใจที่ตรงกันในมาตรฐานของสินค้า ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งาน
 5. ยกระดับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

ปรึกษาเรา ฟรี!

เครื่องหมายมาตรฐาน

สําหรับผลิตภิณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป หรือ มอก. มาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว โดยผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานทั่วไปนี้ได้โดยสมัครใจ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน

การได้รับเครื่องหมาย มอก. มาตรฐานทั่วไป เป็นการประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัย คุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอรับเครื่องหมาย มอก. มาตรฐานทั่วไปได้ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร วัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (มาตรฐานบังคับ) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายบังคับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดแสดงไว้ทุกหน่วย เพื่อแสดงว่าได้รับการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายแล้ว ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เช่น ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก และหมวกกันน๊อค

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะกำหนดมาตรฐานโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เช่น เตารีด พัดลมไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยมีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ หากเป็นแบบบังคับ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทำผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน้ำ และการไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องซักผ้าประหยัดน้ำ ตู้เย็นที่ไม่ใช้สาร CFCs เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมมีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ หากเป็นแบบบังคับ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทำผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรือใช้พร้อมกันได้ และไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ามีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ หากเป็นมาตรฐานบังคับ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

6-เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้ให้การรับรอง มีเงื่อนไขการรับรองที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และแตกต่างจากการให้การรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก สมอ. จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไว้ที่ผลิตภัณฑ์นั้น

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต มอก. ทางบริษัท Intbizth พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

บริการของ Intbizth
ทีมที่ปรึกษามืออาชีพของ Intbizth จะให้คำแนะนำและดูแลกระบวนการขอใบอนุญาต มอก. ทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน

 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็น
 • จัดเตรียมแบบคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับการทดสอบ
 • จัดเตรียมโรงงานให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
 • ติดตามและดำเนินการจนกระทั่งได้รับใบอนุญาต มอก.

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทีมงาน Intbizth จะช่วยให้กระบวนการขอใบอนุญาต มอก. เป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลา และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน มอก. ย่อมได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดจากผู้บริโภค ด้วยบริการของ Intbizth ธุรกิจคุณจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล

IntBizTH เรายินดีบริการให้คำปรึกษา การจด อย. และจัดทำข้อมูลต่างๆ
เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาต เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา

 • บริการรวดเร็ว

 • ราคาเป็นกันเอง

 • หมดปัญหาเรื่องเอกสารผิดพลาด

 • ประหยัดเวลา

 • ถูกต้องตามกฎหมาย

 • ดูแลทุกขั้นตอน จนได้เลข อย.

IntBizTH

เราให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร
ทุกขั้นตอน เราทำให้

ลูกค้าบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เชื่อมั่นในการบริการ มั่นใจ ให้เราดูแล

ขอขอบคุณ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี


ความพึงพอใจของลูกค้า


ติดต่อเรา

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด


สายด่วน(10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)
(ติดต่อสอบถามนอกเวลาทำการ ทางไลน์ : @intbizth )

แชทคุยกับเรา

( ตอบเร็วสุด – สอบถามได้ตลอด 24 ชม. )

ฝากข้อความ

( รับข้อเสนอพิเศษ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าโดยเร็วที่สุด )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : บริการขอใบอนุญาต มอก. ถูกต้องตามกฎหมาย(ผ่าน 100%)