บริการรับขึ้นทะเบียน GACC

บริการรับขึ้นทะเบียน GACC

ขึ้นทะเบียน GACC

GACC คือ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีน ตามระเบียบฉบับใหม่ของจีน
(ระเบียบ 248-249)

ช่วยดำเนินการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอจด GACC ทุกขั้นตอน ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา
และจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาต เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์โดยตรง

บริการรับขึ้นทะเบียน GACC

GACC

GACC คือ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีน ตามระเบียบฉบับใหม่ของจีน (ระเบียบ 248-249)

ช่วยดำเนินการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอจด GACC ทุกขั้นตอน ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา
และจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาต เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์โดยตรง

LINE

สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน

WeChat

สแกน QR CODE เพื่อเพิ่มเพื่อน
ID : intbizth_shipping

ฝากข้อมูลให้ติดต่อกลับ

( กรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : บริการรับขึ้นทะเบียน GACC

สายด่วน (10 คู่สาย) - สำนักงานใหญ่(ประเทศไทย)

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด – เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)

GACC คืออะไร?

GACC (General Administration of Customs of China)

GACC คือ General Administration of Customs of China หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีน โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และดูแลปฏิบัติการด้านศุลกากร รวมถึงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้า-ส่งออก

ระเบียบ 248-249

 • ระเบียบฉบับที่ 248 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (Regulations on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food: Decree 248)
 • ระเบียบฉบับที่ 249 ว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยสำหรับอาหารนำเข้าและส่งออก (Administrative Measures on Import and Export Food Safety: Decree 249)

ระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศต้องมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน GACC ก่อนการ สงออกไปยังประเทศจีนจีน (โดยแบ่งสินค้าเป็น 2 กลุ่ม) ได้แก่

 1. กลุ่มสินค้าที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแล (Competent Authority : CA) ของประเทศผู้ส่งออก (สำหรับกลุ่มสินค้า 18 กลุ่มสินค้า)
 2. กลุ่มสินค้านอกเหนือจาก 18 ประเภท สามารถขึ้นทะเบียนด้วยตนเองโดยตรงกับ GACC

GACC มีบทบาทสำคัญอย่างไร?

GACC  มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีน รวมถึงการตรวจสอบและอนุญาตให้สินค้าสามารถเข้ามาจำหน่ายในจีนได้ หากผู้ส่งออกไม่ขอขึ้นทะเบียนกับ GACC สินค้าอาจถูกปฏิเสธไม่ให้นำเข้าประเทศ

สำหรับสินค้าอาหาร ผู้ผลิตจากต่างประเทศจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับ GACC ดำเนินการตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารของ GACC และติดหมายเลขทะเบียน GACC บนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน มิเช่นนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจำหน่ายในจีน ทะเบียน GACC มีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุล่วงหน้า 3-6 เดือน

โดย GACC เป็นหน่วยงานศูนย์กลางที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และมีสำนักงานสาขาและด่านศุลกากรกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศจีน เพื่อทำหน้าที่ในภาคปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตนำเข้าจาก GACC มีดังนี้

 1. ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้ากับ GACC โดยต้องแสดงเอกสารประกอบการค้า เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนการค้า เป็นต้น
 2. จัดทำคำขออนุญาตนำเข้า โดยระบุรายละเอียดของสินค้า ประเภท ชนิด รูปแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน มูลค่า พร้อมแนบเอกสารกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรอง/ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์จากประเทศต้นทาง เป็นต้น
 3. ชำระค่าธรรมเนียมศุลกากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด
 4. นำสินค้าเข้ารับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้งในส่วนของเอกสารและตัวสินค้า
 5. เมื่อผ่านการตรวจสอบครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว GACC จะออกใบอนุญาตให้สามารถนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศจีนได้

CTHA คืออะไร?

สำหรับสินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากประเทศไทยไปจำหน่ายในจีน เมื่อผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาตนำเข้ากับ GACC (General Administration of Customs of China) และผ่านขั้นตอนการอนุมัติจาก GACC แล้ว สินค้าจะได้รับการจัดสรรรหัสพิเศษที่เรียกว่า CTHA

CTHA เป็นรหัสที่ GACC กำหนดขึ้นเฉพาะสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยไปจีน เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบแหล่งที่มาและสถานะของสินค้าที่ผ่านการอนุมัติจาก GACC แล้ว

การได้รับรหัส CTHA จาก GACC นั้น ถือเป็นการยืนยันว่าสินค้าชนิดนั้นได้รับอนุญาตให้สามารถนำเข้าไปจำหน่ายในประเทศจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการขออนุญาตนำเข้าจาก GACC ครบถ้วนแล้ว

รหัส CTHA จะถูกระบุไว้ในเอกสารกำกับสินค้าเมื่อนำเข้าประเทศจีน เช่น ใบขนสินค้า เอกสารสำแดงรายการภาษี เป็นต้น ทำให้เจ้าหน้าที่ GACC สามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลการอนุมัติของสินค้านั้นได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้ส่งออกสินค้าจากไทยไปจีน การที่สินค้าได้รับรหัส CTHA จาก GACC นั้น ถือเป็นการรับรองความถูกต้องตามขั้นตอนการอนุญาตนำเข้าของ GACC แล้ว และจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าในจีนได้เป็นอย่างดี

กระบวนการในการพิจารณาออกใบอนุญาตนำเข้าของ GACC อาจใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจาก GACC ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบในหลายขั้นตอน ดังนั้นผู้ประกอบการที่คิดจะยื่นขอใบอนุญาตนำเข้ากับ GACC ควรวางแผนเวลาให้ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ต้องการ

นอกเหนือจากขั้นตอนการขอใบอนุญาตจาก GACC แล้ว ยังมีข้อควรระวังเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบการนำเข้า-ส่งออกของ GACC รายการสินค้าที่ GACC ต้องห้ามหรือถูกควบคุม รวมถึงพิธีการด้านศุลกากรต่างๆ ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของ GACC

หากท่านมีความประสงค์จะนำเข้าสินค้าอาหารไปจำหน่ายในประเทศจีน Intbizth พร้อมให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนการขอใบอนุญาตจาก GACC เราสามารถดูแลตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร ยื่นขออนุญาตกับ GACC ติดตามสถานะการอนุมัติจาก GACC และให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบต่างๆ ของ GACC เพื่อให้กระบวนการนำเข้าของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎของ GACC และมีประสิทธิภาพ โดย Intbizth มีทีมงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน พร้อมบริการคุณอย่างครบวงจรเกี่ยวกับ GACC สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาจากเราได้ตลอดเวลา

IntBizTH เรายินดีบริการให้คำปรึกษา การจด อย. และจัดทำข้อมูลต่างๆ
เพื่อให้ขั้นตอนการขออนุญาต เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา

 • บริการรวดเร็ว

 • ราคาเป็นกันเอง

 • หมดปัญหาเรื่องเอกสารผิดพลาด

 • ประหยัดเวลา

 • ถูกต้องตามกฎหมาย

 • ดูแลทุกขั้นตอน จนได้เลข อย.

IntBizTH

เราให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร
ทุกขั้นตอน เราทำให้

ลูกค้าบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เชื่อมั่นในการบริการ มั่นใจ ให้เราดูแล

ขอขอบคุณ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี


เกร็ดความรู้


GACC คืออะไร?

GACC คือ General Administration of Customs of China หรือสำนักงานศุลกากรแห่งประเทศจีน เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของจีน โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และดูแลปฏิบัติการด้านศุลกากร รวมถึงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้า-ส่งออก read more

รับจด อย. อาหาร ขอ อย. สินค้านำเข้า

(เพิ่มเติม…) read more

NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า NMPA/CFDA กับ GACC ต่างกันอย่างไร เพราะว่าว่าเมื่อไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆ มีราคาถูกจนถึงค่อนข้างแพง เราจะมาหาคำตอบกัน! read more

รับจด อย. ราคาถูก มีจริงไหม?

หลายๆคนคงเคยสงสัยว่า การจด อย. ราคาถูกมีจริงไหม เพราะว่าว่าเมื่อไปหาข้อมูลตามที่ต่างๆ มีราคาถูกจนถึงค่อนข้างแพง เราจะมาหาคำตอบกัน! read more

คำและข้อความโฆษณาต้องห้าม!!! มีลักษณะอย่างไร เจ้าของแบรนด์ควรรู้!

(เพิ่มเติม…) read more

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

เคยสงสัยกันไหมคะว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีเครื่องหมาย อย. แต่บางชนิดนั้นกับไม่มีซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ read more

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีและไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

เคยสงสัยกันไหมครับว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดนั้นมีเครื่องหมาย อย. แต่บางชนิดนั้นกับไม่มี ยกตัวอย่างเช่น ขนบขบเคี้ยวมี แต่ยาแก้ปวดนั้นกับไม่มีทั้ง ๆ ที่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้ สามารถรับประทานได้เช่นกัน read more

ตำแหน่งเลข อย./เลขที่จดแจ้ง คืออะไร และ บอกอะไรกับเรา ?

หลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่า มีผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่ต้องมีและไม่มีเครื่องหมายอย. หลายคนเคยสงสัยกันว่า ตัวเลขเยอะๆ ในเครื่องหมายอย. นั้นคือเลขอะไร ซึ่งตัวเลขเยอะๆ ที่ปรากฎอยู่นั้นเรียกว่า “เลขสารบนอาหาร” จะเป็นตัวเลข 13 หลักที่แสดงอยู่บนเครื่องหมายอย. ซึ่งเลขเหล่านี้จะเป็นเลขที่ระบุข้อมูลสำคัญ ดังนี้ read more

ติดต่อเรา

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด


สายด่วน(10 คู่สาย)

เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 – 18.00 น.)
(ติดต่อสอบถามนอกเวลาทำการ ทางไลน์ : @intbizth )

แชทคุยกับเรา

( ตอบเร็วสุด – สอบถามได้ตลอด 24 ชม. )

ฝากข้อความ

( รับข้อเสนอพิเศษ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับลูกค้าโดยเร็วที่สุด )

(ฟอร์มติดต่อ) บริการ - (ภาษาไทย)

บริการ : บริการรับขึ้นทะเบียน GACC