ระหว่างการ ขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ระหว่างการ ขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

การขึ้นทะเบียน GACC (General Administration of Customs of China) เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน แต่ในบางกรณี ข้อมูลที่ได้ยื่นไว้เมื่อตอนแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้อง

ระเบียบ 248 มาตรา 19 ได้มีการระบุไว้ว่า “ระหว่างการขึ้นทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

  1. ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายการ
  2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

โดย GACC สามารถแก้ไขข้อมูลการขึ้นทะเบียนได้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

**ข้อควรระวังเพิ่มเติม**

ในระเบียบ 248 แจ้งว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้าข่าย การย้ายสถานที่ผลิต การเปลี่ยนแปลงตัวแทนทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่ขึ้นทะเบียน โดยหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก (Located country/region register number)

การย้ายสถานที่ผลิต

หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่ส่งออกไปยังจีนมีการย้ายสถานที่ผลิต โรงงานจริง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของผู้ดูแลจัดการไม่ถือเป็นการย้ายสถานที่ผลิต

การเปลี่ยนแปลงผู้แทนในทางกฎหมาย

หมายถึง ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการจริงในต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการจริงในต่างประเทศ แต่ผู้แทนที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการดังกล่าวแทนเจ้าของกิจการมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ โดย GACC จะทำการประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อการควบคุมจัดการด้านสุขอนามัยความปลอดภัยทางอาหารหรือไม่ ถึงจะทำการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยื่นเอกสารเพิ่มเติมเหล่านี้จะช่วยให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียน GACC ของบริษัทมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำเข้าสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างราบรื่น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้า-ส่งออกได้

 

Share this post