3P Professional

3P Professional


Project Description

  • 0
  • 28 11 月, 2022

เว็บไซต์บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด

Outsourcing เกิดขึ้นจากธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การตลาด เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดหาและพัฒนา บุคคลากรให้ทันความต้องการจึงเป็นเรื่องยุ่งยาก องค์กรต่างๆ จึงเริ่มมอบภารกิจบางส่วนให้กับ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เข้ามาบริหารจัดการ
Live Preview