Tag - 商标符号 ™ 的意思是什么

เครื่องหมายการค้า tm หมายถึงอะไร ใช้ยังไง ประโยชน์ intBizth

商标符号TM的意思是什么?

         TM符号(Trademark)用于标识某个标志为商标,即使该商标尚未正式注册。使用™符号表示有意识地保护该商标,防止其被未经许可的人使用。 (更多…)