Tag - 因GACC信息变更提交补充文件

ระหว่างการขึ้นทะเบียน GACC หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมอะไรบ้าง?

在GACC注册过程中,如果信息有任何变更,需要补充提交哪些文件?

GACC(中国海关总署)注册是希望出口商品到中国的企业家必须采取的一个重要步骤。但在某些情况下,最初提交的信息可能会发生变化,因此需要提交补充文件以使信息及时准确。

(更多…)