Guardian Angel

Guardian Angel


Project Description

เกมส์ 3 มิติ บน iPhone and iPod touch วางจำหน่ายแล้วบน Appstore

Guardian Angel: Save our world ถือเป็นเกมส์ต้นแบบของเกมส์ 3 มิติที่ทางบริษัททดลองพัฒนา

ผู้เล่นจะเป็นเหมือนนางฟ้าน้อยที่จะต้องปกป้องเมืองจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุเฮอริเคน ฝนตกฟ้าผ่า เป็นต้น วิธีเล่นผู้เล่นต้องใช้นิ้วลากเมืองไปมาเพื่อให้เมืองรอดพ้นจากอันตรายให้ได้นานที่สุด โดยผู้เล่นสามารถแข่งขันกับเพื่อนได้ด้วย