iMDCU

iMDCU


Project Description

iMDCU iPad Application

Application บน iPad สําหรับนิสิตแพทย์แก้ไขประวัติผู้เรียน พร้อมแก้ไขพาสเวิร์ดในการเช็คชื่อเข้า สู้ระบบ รับ – ส่งข้อความระหว่างผู้เรียนและผู้สอน พร้อมแนบไฟล์รูป หรือทําชุดข้อสอบระหว่างเรียน พร้อมเฉลยคําตอบหลังสอบเสร็จ พร้อมทําแบบประเมินผู้สอนหลังการเรียนการสอน และระบบเช็ค ชื่อออกจากห้องเรียนอัตโนมัต