LPlayer

LPlayer


Project Description

LPlayer

Application ฝึกการฟังภาษา บน iPhone, iPod-touch วางจำหน่ายแล้วบน Appstore

ใน Application จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
1. Application จะพูดบทความ โดยมีข้อความ sync กับคำที่พูดด้วย
2. สามารถเลือกฟังบทความบางส่วนซ้ำๆได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

LPlayer สามารถใช้ฝึกได้หลายภาษา แต่ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเน้นการฝึกภาษาอังกฤษเป็นหลัก