Thai Suggestion แอปพลิเคชันเพื่อให้บริการประชาชน

Thai Suggestion แอปพลิเคชันเพื่อให้บริการประชาชน


Project Description

ขับเคลื่อนหน่วยงานให้ก้าวหน้า เข้าถึงประชาชนด้วย แอปพลิเคชัน

บริการรับทำแอปพลิเคชันให้หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต อบจ โรงเรียน โดยคำนึงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0

Live Preview